Text

Här kan du ta del av vanliga frågor kring utbildningen, ansökan, behörighet och antagning, men även examen, legitimation och undervisningsbehörighet.


Vanliga frågor om KPU

Här kan du ta del av vanliga frågor kring utbildningen, ansökan, behörighet och antagning, men även examen, legitimation och undervisningsbehörighet.

När, var och hur söker jag KPU?

Du söker programmet via www.antagning.selänk till annan webbplats. Där kan du också läsa mer om hur du söker och vilka betyg och intyg du eventuellt behöver skicka in/ladda upp för att påvisa att du uppfyller den grundläggande och särskilda behörigheten.


Hur många högskolepoäng i mitt ämne behöver jag ha för att kunna läsa KPU?

För att kunna läsa KPU behöver du ha ämneskunskaper i ett undervisningsämne som motsvarar ämnesstudier om minst 90 högskolepoäng för arbete i grundskolans åk 7–9 och minst 120 högskolepoäng för arbete i gymnasieskolan.


Kan jag bli antagen i mer än ett ämne?

Nej. Du får din lärarexamen i ett ämne, däremot kan din lärarlegitimation ge dig rätt att undervisa i flera ämnen. Läs mer under frågorna som rör examen, legitimation och undervisningsbehörighet.


I vilka ämnen kan jag antas hos er?

Vid MDH antar vi till nedanstående undervisningsämnen.

 • fysik
 • kemi
 • matematik
 • teknik
 • samhällskunskap
 • svenska
 • svenska som andraspråk
 • engelska
 • spanska

Hur vet jag om jag har det som krävs för ett ämne?

Börja med att räkna dina hela och avslutade kurser i ämnet. Om du finner att du uppfyller kraven för omfattningen 90 hp/120 hp, gå vidare och titta på om innehållet matchar våra förkunskapskrav för relevant innehåll för undervisningsämnet.

Förkunskapskrav

Du får veta om du är behörig i ditt önskade skolämne i ditt kontrollbesked från antagningen.


Måste jag ha ett självständigt arbete/examensarbete/C-uppsats för att antas till KPU hos er?

Ja. För att vara behörig till KPU behöver du ha minst ett självständigt arbete om 15 hp innan påbörjad lärarutbildning.


Måste jag vara helt färdig med mitt examensarbete/självständiga arbete innan jag börjar KPU på MDH? (Jag ska opponera en månad efter KPU börjar)

Ja. Om du är registrerad på en behörighetsgivande kurs (t.ex. examensarbete) när du söker, och avser att bli klar innan kursstart, kan du bli antagen ”med villkor”. Men poängen för examensarbetet/självständiga arbetet måste vara inrapporterade i Ladok innan kursstart. Annars stryks du och platsen går till en reserv.


Vilka kurser ingår I KPU?

KPU ger dig dels teoretiska kunskaper, inom det som kallas utbildningsvetenskaplig kärna och omfattar 60 hp, dels praktiska erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som omfattar 30 hp. Under utbildningen läser du sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare, till exempel lärande och utveckling, sociala relationer, ledarskap, bedömning och betygsättning, skolans organisation och styrdokument, demokrati och värdegrund samt läraryrkets samhällsuppdrag. Du utbildas även i att bedöma elevernas lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. I utbildningsplanen framgår vilka kurser som ingår i utbildningen.

Ta del av utbildningsplanen


Får jag högre studiebidrag som KPU-student?

Ja. Regeringen har beslutat att en högre bidragsnivå ska lämnas för samtliga KPU-studier som leder till ämneslärarexamen. Den högre bidragsnivån inom studiemedlen är från och med den 1 juli 2018 7 588 kronor per studiemånad, att jämföra med det generella bidraget på 3 428 kronor per studiemånad. Det innebär att en KPU-student får drygt 4 000 kronor mer i studiebidrag per studiemånad. Totalbeloppet, det vill säga både bidrag och lån, är dock detsamma oavsett bidragsnivå.


Hur är utbildningen upplagd och vad innebär de obligatoriska träffarna?

Programmet läses med 75% studietakt med obligatoriska fysiska träffar (s.k. campusträffar) i Eskilstuna. Varje termin innehåller två eller tre fysiska träffar som oftast varar två dagar. (Även under sommarterminen). Grupparbeten och andra moment som genomförs tillsammans i studiegrupper genomförs dagtid.

Mellan träffarna sker kommunikation mellan studenter och lärare via undervisningsplattformen Canvas och via kommunikationsverktyget Zoom. Viss undervisning sker även genom obligatoriska virtuella möten på nätet som förläggs under dagtid.


Vad krävs det för teknisk utrustning?

Teknisk utrustning som du själv behöver ha tillgång till är:

 • internet
 • dator
 • webbkamera
 • headset med USB-kontakt


Var kan jag göra min verksamhetsförlagda utbildning?

Om du blir antagen till ämneslärare mot 7–9 kommer du att göra VFU på högstadiet. Om du blir antagen till ämneslärare mot gymnasieskolan ska du göra din VFU där. Om du har en tjänst på en skola som är relevant för din lärarexamen kan du ansöka om att göra din VFU på samma skola. Du gör VFU i det ämne som du är antagen i. Du gör VFU i det ämne som du är antagen i.

Om du inte har kontakt med någon skolhuvudman för VFU-placering sedan tidigare kommer vi att hjälpa dig med det. Vi kan dock bara garantera att du kan få en VFU-placering inom någon av de kommuner där vi har avtal, Västerås, Eskilstuna och Köping. Om du önskar en VFU-placering hos en skolhuvudman där vi inte har avtal kan du antingen ordna med det själv och vi administrerar och skriver avtal eller så kan vi försöka att hjälpa till att hitta en skola.

I vissa fall kan du också tillgodoräkna dig tidigare undervisningserfarenhet.


Vilken examen kan jag ta ut när jag är klar med KPU?

Ämneslärarexamen mot 7–9 eller ämneslärarexamen mot gymnasieskolan, beroende på vad du blivit bedömd behörig för och antagen mot.


Vad blir jag behörig att undervisa i när jag är klar?

Läs mer hos Skolverket om var du får behörighet att undervisa med en ämneslärarexamen mot 7–9 respektive mot gymnasieskolan. Du som tar ut en examen mot 7-9 kommer också att bli behörig för både årskurs 4–6 och gymnasieskolan i det ämne du har minst 90 hp (undantaget svenska, samhällskunskap och musik som alltid kräver 120 hp). Tar du ut en examen mot gymnasieskolan blir du behörig att undervisa i årskurs 7-9 och gymnasieskolan.

Läs mer om behörighet på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats


Kan jag bli behörig i fler ämnen än de jag blir antagen med till KPU?

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om hur du kan få behörighet i fler ämnen i din lärarlegitimation, utöver dem du fått i ditt examensbevis. Det kallas ”utökad behörighet” och beslutas av Skolverket. När du tagit ut din lärarexamen och kompletterat med studier upp till rätt omfattning och innehåll för behörighet i ytterligare ämne, ansöker du hos Skolverket om att få in detta i din lärarlegitimation.