Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård, 60 hp

Utbildningen är för dig som är sjuksköterska med yrkeserfarenhet och som är intresserad av att arbeta med omvårdnad av svårt sjuka patienter i en högteknologisk miljö. Du kommer att vårda och hjälpa patienter i alla åldrar med svikt i organsystem orsakat av sjukdom eller skada, samt även bemöta närstående i kris.

Utbildningen

Intensivvård är ett kunskapsintensivt område i snabb utveckling. Som intensivvårdssjuksköterska behöver du kunskaper och färdigheter för att självständigt ansvara för omvårdnad av intensivvårdspatienten och dess anhöriga. Arbetet inom intensivvård är en av de mest tekniska omvårdnadsspecialiteterna. Det är därför viktigt att som intensivvårdssjuksköterska ge både teknisk och omsorgsfull omvårdnad. Det är viktigt att se de medicinsktekniska produkterna som en hjälp i arbetet och inte låta det bli ett hinder för att kunna ge en omsorgsfull omvårdnad.

Arbetet på intensivvårdsavdelning sker både självständigt och i team med andra yrkesgrupper, där intensivvårdssjuksköterskan har en arbetsledande roll. Tillståndet hos en intensivvårdspatient kan förändras snabbt, varför det är viktigt med kontinuerlig övervakning och snabbt kunna fatta adekvata beslut om den fortsatta vården. Intensivvårdssjuksköterskors kompetens grundas på kunskap inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap.

Utbildningen bidrar till kunskap om patientsäkerhet, avancerad omvårdnad, övervakning och behandling av patienter med akut svikt i vitala organ.Utbildningen bidrar också till den kompetens som krävs inom katastrofmedicin och traumavård.

Utbildningen ges som campuskurs på helfart med Eskilstuna och Falun som studieorter. För utbildningen i Falun ingår två till fyra campusträffar i Eskilstuna per termin. I utbildningen används flipped classroom pedagogik i ett flertal undervisningsmoment. Det innebär bland annat att du tar del av inspelade föreläsningar och läser in dig på kurslitteratur inför lärarledda diskussioner.

I utbildningen ingår 15 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fördelat på tre VFU perioder. Inom ramen för utbildningen kommer du också att skriva ett examensarbete om 15 hp, vilket gör att du efter avslutad utbildning kan ansöka om magisterexamen. 

Efterfrågan på sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeutbildning inom intensivvård är stor. Efter examen kan du arbeta inom intensiv och postoperativ vård, på smärtkliniker, avancerad hemsjukvård och inom ambulanssjukvård.