Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp, Västerås

Som grundskollärare får du vara med och rusta de barn som tar sina första steg in i skolans värld, väcka barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Efter examen har du behörighet att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1–3.

Utbildningen

Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Vi har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen.

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 undervisar du skolans yngsta elever, och lägger därmed grunden för deras fortsatta lärande. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i att stödja barns läs- och skrivinlärning, djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorientering och teknik, samhällsorientering och estetiska lärprocesser. Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik, som i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig i ett ämne. 

Som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmåga att bygga relationer och att möta varje barn på barnets nivå. Under utbildningen läser du därför kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering, barns utveckling och lärande samt specialpedagogik. Du lär dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som skolans organisation och styrdokument samt den värdegrund skolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på.  

En viktig del i din utbildning är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Här får du, under ledning av utbildade och erfarna lärare, möjlighet att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och pedagogisk verksamhet på den skola där du är placerad. Din VFU omfattar totalt 20 veckor på en övningsskola i regionen. MDH har avtal med övningsskolor i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping och Strängnäs. Det betyder att du som student blir placerad i en av dessa när du genomför din VFU. Du har även kontakt med övningsskolan i andra kurser, vilket gör att du får gott om praktisk erfarenhet av arbetet som lärare.

Framtid och jobb

Det finns, och kommer även fortsättningsvis att finnas, ett stort behov av välutbildade lärare. MDH:s nära samarbete med utvalda övningsskolor och kommuner i regionen, ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter. Att arbeta som grundskollärare är utvecklande, utmanande och roligt. Din examen ger kompetens att undervisa barn från förskoleklass till årskurs tre. Senare kan du även välja att läsa vidare till exempelvis specialpedagog, speciallärare eller rektor.