Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3, 240 hp. Eskilstuna

Din examen ger dig behörighet att vara lärare i förskoleklass och årskurs 1–3, där du, självständigt och tillsammans med andra, väcker barnens nyfikenhet, kreativitet och lust att lära. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet genom 20 veckors verksamhetsförlagd utbildning på en grundskola i regionen.

Utbildningen

MDH har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen. Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. 

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 undervisar du skolans yngsta elever och lägger grunden för fortsatt lärande. Under utbildningen kommer du att få kunskaper och färdigheter för att stödja barns läs- och skrivinlärning, lära dig teorier om språk och språkutveckling och hur barn lär sig grundläggande. För att kunna undervisa i grundskolans undervisningsämnen får du djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorientering och teknik, samhällsorientering och estetiska lärprocesser. Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik som i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig i ett ämne. 

Som lärare behöver du ha ledaregenskaper, förmågan att bygga relationer och möta barnen på deras nivå. Under utbildningen läser du därför bland annat kurser om barns utveckling och lärande, ledarskap, konflikthantering, sociala relationer och specialpedagogik. Du lär dig även skolans organisation och dess styrdokument och skolans värdegrund som är värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.  

För att förbereda dig inför din kommande yrkesroll är en viktig del den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Här får du möjlighet att planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten för barn, under ledning av utbildade och erfarna lärare. Din VFU genomförs i nära samarbete med övningsskolorna i Södermanland och Västmanland och omfattar totalt 20 veckor på en övningsskola i regionen. I regionen medverkar kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping och Strängnäs, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa när du genomför din VFU. Du har även kontakt med övningsskolan i andra kurser, vilket gör att du får gott om praktisk erfarenhet av arbetet som lärare.

Framtid och jobb

Det finns, och kommer att finnas, ett stort behov av välutbildade lärare. Vårt nära samarbete med utvalda övningsskolor och regionens kommuner ger dig värdefulla erfarenheter och kontakter. Som lärare får du möjlighet till en livslång utveckling och ett stimulerande arbete med ett flertal olika karriärvägar. Din examen ger dig bred kompetens att undervisa i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3. Senare kan du även välja att läsa vidare till exempelvis specialpedagog, speciallärare eller rektor.