Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6, 240 hp

Att arbeta som lärare betyder en chans att göra skillnad. Som lärare med inriktning mot årskurs 4–6 inspirerar du eleverna och utvecklar deras förmåga att söka och ta in kunskap. Programmet är inriktat mot naturorienterande ämnen och teknik. Utbildningen ger dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet.

Utbildningen

Vid MDH tar du del av en erfarenhets- och forskningsbaserad lärarutbildning som gör dig väl rustad för ditt framtida yrkesliv. Vi har lång erfarenhet av lärarutbildning och ett särskilt gott och nära samarbete med regionens övningsskolor, vilket bidrar till att stärka kvaliteten på utbildningen.

Som grundlärare i årskurs 4–6 kommer du att undervisa och arbeta tillsammans med dina elever i många olika ämnen, samt jobba vidare med elevernas läs- och skrivkunnande. Under utbildningen studerar du grundskolans undervisningsämnen svenska, matematik och engelska. Du får även fördjupa dina kunskaper inom naturorienterande ämnen och teknik, eftersom grundlärarprogrammet 4-6 vid MDH ges med den inriktningen. Du får också med dig de praktiska och estetiska områdena musik, rytmik, drama, samt bild och form.

Förutom fördjupade ämneskunskaper behöver du som lärare pedagogiska verktyg för att skapa kreativa miljöer, med en undervisning som är levande och intresseväckande. Du läser därför även ämnesdidaktik som i korthet handlar om hur du undervisar, och hur eleverna lär sig ett ämne. 

Som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmågan att bygga relationer och att möta eleverna på vars och ens nivå. Du kommer därför att läsa kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering och specialpedagogik. Utbildningen ger dig även kunskaper i hur du kan stödja dina elevers kunskapsutveckling, och hur du bedömer och betygsätter deras prestationer. En annan viktig del av utbildningen är det som är centralt kopplat till din yrkesroll som lärare – skolans organisation och styrdokument samt om skolans värdegrund, vilken speglar de värden ett demokratiskt samhälle vilar på.

Utbildningen innehåller också verksamhetsförlagd utbildning (VFU), där du under ledning av erfarna och kompetenta lärare planerar, genomför och utvecklar undervisningen, och den övriga pedagogiska verksamheten. VFU-delen är totalt 20 veckor, men du har kontinuerlig kontakt med ett arbetslag i en grundskola i regionen under hela din utbildning. Det ger dig gott om praktisk erfarenhet och möjligheter till värdefulla kontakter. MDH har avtal med skolor i kommunerna Eskilstuna, Västerås, Katrineholm, Köping och Strängnäs, vilket innebär att du som student blir placerad i en av dessa kommuner när du genomför din VFU.

Framtid och jobb

Lärare är ett allt mer angeläget framtidsyrke där det finns goda möjligheter till vidareutveckling och olika karriärvägar. Grundlärarprogrammet leder till en bred grundlärarexamen, med kompetens att undervisa i dina ämnen i årskurserna 4–6. Du får ett stimulerande arbete, där du både arbetar självständigt och tillsammans med andra. Du kan senare välja att läsa vidare, exempelvis till specialpedagog, speciallärare eller rektor.