Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3 - verksamhetsintegrerat, 240 hp

Nu har du som vill bli lärare möjlighet att studera med lön. Du läser en grundlärarutbildning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, samtidigt som du arbetar halvtid som lärare. Det innebär att du studerar med lön hela vägen till din grundlärarexamen.

Utbildningen

Tillsammans med regionens kommuner erbjuds en verksamhetsintegrerad utbildning inom grundlärarprogrammet F-3. Utbildningen har samma innehåll som den ordinarie grundlärarutbildningen F-3, men du arbetar därtill halvtid vid en skola i regionen.

Kombinationen av högskolestudier och arbete på en skola, stärker kopplingarna mellan de teoretiska studierna och den praktiska verksamheten. Utöver halvtidsanställningen ingår även verksamhetsförlagd utbildning (VFU), vilket ger dig ytterligare praktiska erfarenheter. Under ledning av skickliga lärare får du bland annat lära dig att planera, genomföra och utvärdera skolundervisningen.

För att möjliggöra halvtidsarbete på en skola parallellt med studierna är studietakten trekvartsfart under höst- och vårterminer. För att korta ned den totala studietiden ingår även studier under sommaren, omfattande halvtidsstudier. Under anställningen handleds du av erfarna lärare med handledarutbildning. På detta sätt får du möjlighet att hela tiden relatera de teoretiska studierna till skolans praktiska verksamhet. På samma sätt kan du använda dina praktiska erfarenheter och utmaningar från skolans verksamhet i dina teoretiska studier.

Som lärare i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 undervisar du skolans yngsta elever och lägger grunden för deras fortsatta lärande. Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i att stödja barns läs- och skrivinlärning. Du får lära dig teorier om språk och språkutveckling. För att kunna undervisa i grundskolans undervisningsämnen får du med dig djupgående kunskaper i svenska, matematik, engelska, naturorientering och teknik, samhällsorientering och estetiska lärprocesser. Du studerar både ämnena och ämnesdidaktik, som i korthet handlar om hur du undervisar och hur barn lär sig i ett ämne. 

Som lärare behöver du ha goda ledaregenskaper, förmåga att bygga relationer och att möta varje barn på barnets nivå. Under utbildningen läser du därför kurser i ledarskap, sociala relationer, konflikthantering, barns utveckling och lärande samt specialpedagogik. Du lär dig även sådant som är centralt kopplat till din yrkesroll, som skolans organisation och styrdokument samt den värdegrund skolan, liksom vårt demokratiska samhälle, vilar på. 

Framtid och jobb

Utbildningen ger behörighet för arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Efter avslutade studier har du, förutom din grundlärarexamen, också erfarenheter från flera års arbete inom grundskolan, vilket är fördelaktigt både för dig och för arbetsgivaren.

Behovet av välutbildade lärare kommer fortsatt att vara stort. MDHs nära samarbete med kommuner i regionen ger dig, förutom värdefulla erfarenheter, också kontakter inför framtiden. Att arbeta som grundskollärare är utvecklande, utmanande och roligt. Det öppnar också för fler karriärvägar, då du längre fram kan läsa vidare till exempelvis specialpedagog, speciallärare eller rektor.