Studiegång

Nedan finner du en översikt över studierna i grundlärarprogrammet F–3.

Grundlärarprogrammet består av studier inom tre områden:

  • Utbildningsvetenskaplig kärna (UVK), 60 hp
  • Ämnes- och ämnesdidaktiska studier, 150 hp
  • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 30 hp

Studiegång

Studiegång grundlärarprogrammet F-3 (pdf 39 kB)

Grundlärarprogrammets innehåll

Grundläggande kunskaper om lärarens uppdrag och lärarens arbete

Termin 1

Under programmets första termin läser du svenska och matematik. I kursen i svenska samarbetar ämnena svenska, litteraturvetenskap och svenska som andraspråk för att ge grundläggande kunskaper om barns kommunikation och språk-, läs- och skrivinlärning.

I kursen i matematik ligger tyngdpunkten i att utveckla grundläggande kunskaper i tal och talskrift samt aritmetik, geometri, sannolikhetslära och statistik.

Ett vetenskapligt förhållningssätt introduceras särskilt med avseende på att läsa och referera till vetenskapliga texter.

Termin 2

Under andra terminen får du kunskaper om förskoleklassens och skolans historiska framväxt. Du läser också om skolans styrning, villkor och uppdrag.

Därefter har du 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Slutligen läser du om estetiska lärprocesser. Du lär dig hur musik, drama, bild och rytmik kan användas i lärandet. Hur du kan använda estetiska lärprocesser som ett verktyg i undervisningen återkommer i flera kurser inom programmet.

Befäster och utvecklar kunskap om lärarens arbete

Termin 3

Du får kunskaper i att planera, utföra och analysera utvecklingsarbete och utvärdering av din egen undervisning. Olika modeller för skolutveckling, utvärdering och kvalitetssäkring behandlas och sätts i relation till styrdokument och etiska principer.

Under terminen läser du också en introduktionskurs i specialpedagogik. Kursen fokuserar på barns/elevers olika förutsättningar, erfarenheter och behov och hur du som lärare kan förhålla dig till detta.

Du får även kunskaper om barns utveckling och lärande. Du läser bl.a. om betydelsen av olika lärandemiljöer.

Du avslutar terminen med att läsa om hur du kan utveckla färdigheter och förmågor att informera och samarbeta med barn/elev, vårdnadshavare samt kollegor.

Termin 4

Fjärde terminen läser du ämnesblock i SO och NO/Teknik. I båda kurserna står samhälle och natur i fokus. Båda blocken behandlar frågor kring människans samverkan med sin omvärld utifrån ett perspektiv på hållbar utveckling.

I SO får du kunskaper i hur människan integreras med sin omgivning och hur det påverkar samhället, landskapet och utvecklingen. Du läser också om hur man ser på världen ur olika perspektiv och hur tankar och idéer påverkar hur människan lever i olika kulturer.

I NO/teknik möter du ett undersökande arbetssätt som syftar till att klargöra begreppen teknik och naturvetenskapligt förhållningssätt. Kursen utgår från barns vardagserfarenheter av teknik och naturvetenskap.

Termin 5

Femte terminen börjar med att du läser engelska. Stor vikt läggs på din egen språkfärdighetsträning och utveckling av din kommunikativa kompetens, men givetvis även på ämnesdidaktik.

Under denna termin läser du också om olika perspektiv på ledarskap, sociala relationer och konflikthantering. Du lär dig genom praktiska moment motverka diskriminering och annan kränkande behandling och hur du kan arbeta för att lösa och förebygga konflikter.

Under terminen har du 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 6

Med kurserna i svenska och matematik från programmets första termin som grund fördjupar du dina kunskaper när det gäller möjligheter och hinder för att främja barns språk-, skriv-, läs-, och matematikutveckling.

Du läser också en kurs i vetenskaplig metod och vetenskapligt förhållningssätt. Du genomför en mindre studie för att fördjupa din förståelse av vetenskaplig metod och forskningsetik.

Terminen avslutas med att du gör ett självständigt arbete på grundnivå som är kopplat till den kommande lärarprofessionen i något av de ämnen du har läst: svenska, matematik, engelska, NO/teknik eller SO.

Fördjupar kunskap om lärarens arbete

Termin 7

Under sjunde terminen fördjupar du dina ämneskunskaper i programmets huvudämnen, svenska och matematik. I svenskan får du fördjupade kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt läs- och skrivinlärning. Du läser även om barnlitteratur och barnkultur ur olika perspektiv.

I matematiken fördjupas förståelsen av matematiska begrepp och deras inbördes samband. Du tittar även på matematiken i ett historiskt och internationellt perspektiv. Du lär dig även att planera lärmiljöer som ger stöd för matematikutveckling.

Termin 8

Den sista terminen gör du ett självständigt arbete och har verksamhetsförlagd utbildning.

Det andra självständiga arbetet ligger på avancerad nivå och är kopplat till den kommande lärarprofessionen i ett av ämnena matematik eller svenska.

Den sista verksamhetsförlagda utbildningen är på 10 veckor och knyter ihop hela utbildningen. Under denna tid skriver du fram din praktiska yrkesteori.