Text

Forskningen visar entydigt att goda kunskaper i modersmål gynnar utvecklingen av andra språk och lärandet i skolan. Tillgång till modersmål anses även vara en mänsklig rättighet.

Forskningen visar entydigt att goda kunskaper i modersmål gynnar utvecklingen av andra språk och lärandet i skolan. Tillgång till modersmål anses även vara en mänsklig rättighet.

Porträttbild Annaliina Gynne.

– Mängder av studier, såväl svenska som internationella, visar att utvecklade kunskaper i modersmål främjar såväl utvecklingen av andraspråket som det allmänna kunskapsinhämtandet hos elever som inte har skolans språk som sitt modersmål, säger Annaliina Gynne, universitetslektor i svenska som andraspråk och ämnesföreträdare för svenska som andraspråk på MDH.

Det gäller även för läs- och skrivinlärningen.

– Modersmålsstödet är dessutom viktigt för barnets identitetsbildning och för kontakten med föräldrarnas kulturella bakgrund, säger Annaliina Gynne.

Språklig mångfald är viktigt för samhället

I Sverige talas det uppskattningsvis 200 olika språk. Störst av dem är svenskan, näst störst ett av de nationella minoritetsspråken, finskan, följt av arabiskan. Rätten till att använda och utveckla sitt modersmål är ett grundläggande behov för människan. Trots detta uppskattar FN-organet UNESCO, som instiftade den Internationella modersmålsdagenlänk till annan webbplats 1999, att cirka 40 procent av världens befolkning saknar tillgång till utbildning på sitt modersmål.

– Språklig mångfald handlar i grunden om att främja mänskliga rättigheter och hållbarhet i alla samhällen. Den internationella modersmålsdagen är extra viktig idag eftersom det finns politiska krafter såväl i Sverige som i övriga världen som propagerar för nedläggning av modersmålsundervisningen, trots att den samlade kunskapen om modersmålens betydelse säger något annat, säger Annaliina Gynne.

Det finns ett stort behov av ökad kunskap om andraspråksinlärning och vikten av välutvecklade kunskaper i modersmål, eller förstaspråk som de ofta benämns. MDH forskar inom området och erbjuder även utbildningar inom ämnet svenska som andraspråk så som ämneslärarprogrammet inriktning svenska/svenska som andraspråk.


Program

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk (GAM02)

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Ämneskombination: Svenska/Engelska (GAM02)

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Ämneskombination: Svenska/Samhällskunskap (GAM02)

 • Högskolepoäng 330 HP
 • Omfattning 5 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Till toppen