Text

Kursplan - Huvudinstrument fortsättningskurs 5, 15 HP

Kurskod

KMI114

Giltig från

2020 v.34

Utbildningsnivå

Grundnivå

Successiv fördjupning

G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2019-11-11

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

Syfte

Kursen syftar till att ge studenten möjlighet att tillägna sig ytterligare fördjupade och utvecklade musikaliska och instrumentala/vokaltekniska kunskaper och färdigheter. Kursen syftar också till att ge studenten möjlighet att fördjupa och utveckla sitt konstnärliga uttryck mot ett reflekterande och självständigt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna:

1. utifrån ett analytiskt, självständigt och självkritiskt förhållningssätt musikaliskt och tekniskt använda och framträda på hög nivå med det egna instrumentet, även i relation till andra
2. framföra en omfattande och för den enskilde studenten tekniskt/musikaliskt mycket krävande repertoar från flertalet skilda epoker på ett stiltroget sätt
3. visa fördjupad förståelse för krav inför provspelningar, med mycket god insikt i den egna självbilden
4. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens
5. visa sådan färdighet och kunskap som fordras för att självständigt verka i arbetslivet

Innehåll

- Instrumentaltekniska/vokaltekniska instruktioner
- Musikalisk gestaltning
- Gemensam lektion - framförande av aktuell repertoar samt undervisning av huvudlärare inför andra studenter
- Repertoarkännedom

Särskild behörighet

Minst 45 hp huvudinstrument på grundnivå vilket kan uppnås genom kurserna Huvudinstrument 1, 15 hp, Huvudinstrument 2, 15 hp, Huvudinstrument 3, 15 hp, och Huvudinstrument 4, 15 hp, eller motsvarande.

Examination

SEM1, seminarium (huvudinstrument), 11 hp, prestation gällande individuell undervisning i huvudinstrument avseende lärandemål 1, 2, 4 och 5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM2, seminarium (gemensam lektion), 1 hp, prestation vid gemensamma lektioner i grupp avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM3, seminarium (instudering), 3 hp, prestation gällande individuell undervisning i instudering avseende lärandemål 1 och 2, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tvågradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Repertoarlistor upprättas vid terminsstart för varje student i samråd med lärare i huvudinstrument.