Text

Kursplan - Kammaropera 4, 30 HP

Kurskod

KMI113

Giltig från

2019 v.02

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Successiv fördjupning

A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav).

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2017-12-12

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

Syfte

Kursen syftar till att studenten ytterligare ska utveckla och befästa vokala, sceniska, textliga och stilmässiga kunskaper och färdigheter inom kammaropera, samt att identifiera sitt egna behov av kunskap och kompetensutveckling.
 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. på en mycket god nivå traktera sitt instrument, såväl musikaliskt som tekniskt, inom kammaropera
2. självständigt tillgodogöra sig och omsätta musikaliska, tekniska och sceniska instruktioner inom kammaropera
3. visa på en utvecklad förståelse textens betydelse i den musikaliska tolkningen
4. på ett fördjupat sätt använda sceniska verktyg för att höja det individuella artistiska uttryck och det egna musicerandet i kammaroperakonstellation
5. visa på kunskap om olika stilepoker inom musikdramatik
6. ha tillräcklig branchkännedom och självbild för att komma till sin rätt i auditionsammanhang
7. på scenen använda det individuella artistiska uttrycket och det egna musicerandet i offentlig uppsättning
 

Innehåll

- Vokaltekniska lektioner
- Stilkännedom
- Ensemble
- Musikalisk gestaltning
- Scenisk gestaltning
- Repertoarkännedom
- Repetitionsteknik
- Textanalys
- Operasångarens arbetsfält
- Auditionträning
- Deltagande i produktion av uppsättning

Undervisning

Undervisningen sker i form av individuella lektioner och gemensamma lektioner i grupp.

Särskild behörighet

Kammaropera 3, 30 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.
 

Examination

SEM1, Huvudinstrument, 11 hp, prestation gällandes individuell undervisning i huvudinstrument avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM2, Gemensam lektion, 1 hp, prestation vid gemensamma lektioner i grupp avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM3, Instudering, 5,5 hp, instudering avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G) .
SEM4, Scenisk gestalning, 4 hp, fortlöpande prestation inom scenisk gestalning avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM5, Audition,0,5 hp, fortlöpande prestation inom audition avseende lärandemål 5 och 6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
PRO1, Offentligt framträdande, 8 hp, offentligt framträdande avseende lärandemål 1-5 och 7, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tvågradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Upplägg och repertoar bestäms i samråd med kursansvarig vid kursstart.