Text

Kursplan - Kammaropera 3, 30 HP

Kurskod

KMI111

Giltig från

2018 v.34

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Successiv fördjupning

A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2017-12-12

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

Syfte

Kursen syftar till att studenten ytterligare ska utveckla och befästa vokala, sceniska, textliga och stilmässiga kunskaper och färdigheter inom kammaropera.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. på en mycket god nivå traktera sitt instrument, såväl musikaliskt som tekniskt, inom kammaropera
2. självständigt tillgodogöra sig och omsätta musikaliska, tekniska och sceniska instruktioner inom kammaropera
3. visa på en fördjupad förståelse textens betydelse i den musikaliska tolkningen
4. på ett fördjupat och självständigt sätt använda sceniska verktyg för att höja det individuella artistiska uttryck och det egna musicerandet i kammaroperakonstellation
5. ha kännedom om olika stilepoker inom musikdramatik
6. redogöra för sina egna styrkor och svagheter gällandes audition
7. på scenen använda det individuella artistiska uttrycket och det egna musicerandet i offentlig uppsättning

Innehåll

- Vokaltekniska lektioner
- Stilkännedom
- Ensemble
- Musikalisk gestaltning
- Scenisk gestaltning
- Repertoarkännedom
- Repetitionsteknik
- Textanalys
- Operasångarens arbetsfält
- Auditionträning

Undervisning

Undervisningen sker i form av individuella lektioner och gemensamma lektioner i grupp.

Särskild behörighet

Kammaropera 2, 30 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.
 

Examination

SEM1, Huvudinstrument, 11 hp, prestation gällandes individuell undervisning i huvudinstrument avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM2, Gemensam lektion, 1 hp, prestation vid gemensamma lektioner i grupp avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM3, Instudering, 5,5 hp, instudering avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM4, Scenisk gestalning, 7 hp, fortlöpande prestation inom scenisk gestalning avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM5, Audition, 0,5 hp,  fortlöpande prestation inom audition avseende lärandemål 5 och 6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
PRO1, Offentligt framträdande, 5 hp, offentligt framträdande avseende lärandemål 1-5 och 7, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tvågradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Upplägg och repertoar bestäms i samråd med kursansvarig vid kursstart.