Text

Kursplan - Huvudinstrument fortsättningskurs 3, 15 HP

Kurskod

KMI107

Giltig från

2018 v.34

Utbildningsnivå

Grundnivå

Successiv fördjupning

G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2017-12-12

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska ytterligare fördjupa och utveckla sina musikaliska och instrumentala/vokaltekniska kunskaper och färdigheter samt att fördjupa och utveckla sitt konstnärliga uttryck mot ett personligt och självständigt förhållningssätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. utifrån ett analytiskt, reflekterande och självkritiskt förhållningssätt musikaliskt och tekniskt använda och framträda med det egna instrumentet
2. framföra en omfattande och för den enskilde studenten tekniskt/musikaliskt krävande repertoar från skilda epoker på ett stiltroget sätt
3. visa fördjupad förståelse för krav inför provspelningar.
4. visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Innehåll

- Instrumentaltekniska/vokaltekniska instruktioner
- Musikalisk gestaltning
- Gemensam lektion- framförande av aktuell repertoar samt undervisning av huvudlärare inför andra studenter
- Repertoarkännedom

Undervisning

Undervisningen på kursen sker i form av individuella lektioner samt gemensamma lektioner i grupp. I vissa fall ges även undervisning i huvudinstrumentet i grupp. 

Särskild behörighet

Minst 30 hp huvudinstrument på grundnivå vilket kan uppnås genom kurserna Huvudinstrument 1, 15 hp och Huvudinstrument 2, 15 hp eller motsvarande.

Examination

SEM1, Huvudinstrument, 11 hp, prestation gällandes individuell undervisning i huvudinstrument avseende lärandemål 1-2 samt 4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM2, Gemensam lektion, 1 hp, prestation vid gemensamma lektioner i grupp avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM3, Instudering, 3 hp, prestation gällandes individuell undervisning i instudering avseende lärandemål 1-2, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tvågradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Repertoarlistor upprättas vid terminsstart för varje student i samråd med lärare i huvudinstrument.