Text

Kursplan - Akademisk engelska, 7.5 HP

Kurskod

ENA801

Giltig från

2016 v.34

Utbildningsnivå

Grundnivå

Successiv fördjupning

G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav).

Huvudområde(n)

Engelska

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2016-01-15

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

 • Böcker

  Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy

  "They say/I say" : the moves that matter in academic writing

  3. ed. : New York : W.W. Norton & Company , 2013 - ISBN: 9780393935844 LIBRIS-ID: 16694227

  323 s.

  Estling Vannestål, Maria

  Essential English grammar

  1. ed. : Lund : Studentlitteratur , 2012 - ISBN: 978-91-44-06982-1 LIBRIS-ID: 12684172

  200 s.

  Webbadresser

  The Purdue Online Writing Lab

  URL: https://owl.english.purdue.edu/owl/

  Övrigt

  Access to one or more mono- and/or bilingual dictionaries will also be required, e.g. to the Longman Active Study Dictionary (2010, ISBN 9781408218327), Nordstedts lilla engelskordbok (2010, ISBN 9789113034904) or suitable online equivalents

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig utökade färdigheter i engelska på akademisk nivå avseende skriftlig och muntlig produktion såväl som läs- och hörförståelse. Den riktar sig i första hand till studenter som i övrigt läser andra ämnen än engelska. Kursen erbjuder en genomgång av grundläggande grammatiska regler och en introduktion till övriga aspekter av akademisk kommunikation på engelska, med fokus på ordbokskunskap och akademiskt ordförråd, skrivregler, textstruktur, presentationsteknik och källanvändning.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
1. tillämpa standardengelskans grammatiska regler i tal och skrift
2. välja och använda lämpliga engelska ord, fraser och idiom tillhörandes den akademiska sfären
3. förstå, bearbeta och diskutera muntliga och skriftliga texter på akademisk engelska
4. producera muntliga och skriftliga framställningar på akademisk engelska med god språkbehandling och med hänsyn tagen till genrens krav rörande struktur, ordval och källanvändning

Innehåll

- Muntlig och skriftlig akademisk kommunikation på engelska
- Ordbokskunskap och akademiskt ordförråd
- Tillämpad engelsk grammatik
- Källhantering

Undervisning

Undervisningen sker på engelska, i form av föreläsningar, seminarier, litteraturläsning och olika typer av övningar. Undervisningen innehåller IKT-baserade moment.

Behörighet

Engelska B (områdesbehörighet 6 med förändring) eller Engelska 6.

Examination

NÄR1, Obligatorisk närvaro, 1 hp, obligatorisk närvaro avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
ÖVN1, Övning, 1,5 hp, fullgjorda webbaserade övningar avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
INL1, Inlämningsuppgift, 3 hp, muntliga och skriftliga uppgifter avseende lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
TEN1, Salstentamen, 2 hp, individuell skriftlig tentamen avseende lärandemål 1-2, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För VG på kursen krävs VG på INL1 och TEN1.
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tregradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen har överlappande innehåll med Engelska 1, 30 hp eller motsvarande.