Text

Kursplan - Akademisk engelska för självständiga arbeten, 7.5 HP

Kurskod

ENA802

Giltig från

2016 v.34

Utbildningsnivå

Grundnivå

Successiv fördjupning

G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav).

Akademi

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Fastställd

2015-12-10

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

 • Böcker

  Hudson, Jean; Paradis, Carita; Warren, Beatrice

  Basic English grammar : a web linked course

  3. ed. : Lund : Studentlitteratur , 2014 - ISBN: 9789144076072 LIBRIS-ID: 14353443

  164 s.

  Gruba, Paul; Justin, Zobel

  How to Write a Better Minor Thesis

  Melbourne University , 2014 -

  ISBN 9780522866094

  Webbadresser

  The Purdue Online Writing Lab

  URL: https://owl.english.purdue.edu/owl/

  Övrigt

  Longman Active Study Dictionary

  5. uppl. : Gardners Books , 2010 - ISBN: 978-1-4082-1832-7 LIBRIS-ID: 11893439

  1040 p.

  Access to one or more mono- and/or bilingual dictionaries will also be required, e. g. to the Longman Active Study Dictionary. Or suitable online equivalents.

 • Böcker

  Gruba, Paul; Justin, Zobel

  How to Write a Better Minor Thesis

  Melbourne University , 2014 -

  ISBN 9780522866094

  Hudson, Richard A.

  English grammar

  London : Routledge , 1998 - ISBN: 0-415-17410-4 LIBRIS-ID: 4919654

  112 s.

  ISBN 9780415174107

  Webbadresser

  The Purdue Online Writing Lab

  URL: https://owl.english.purdue.edu/owl/

  Referenslitteratur

  Estling Vannestål, Maria

  Essential English grammar

  Second edition : Lund : Studentlitteratur , 2016 - ISBN: 978-91-44-11460-6 LIBRIS-ID: 19649129

  200 sidor

  Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy

  "They say/I say" : the moves that matter in academic writing

  3. ed. : New York : W.W. Norton & Company , 2013 - ISBN: 9780393935844 LIBRIS-ID: 16694227

  323 s.

  Övrigt

  Longman Active Study Dictionary

  5. uppl. : Gardners Books , 2010 - ISBN: 978-1-4082-1832-7 LIBRIS-ID: 11893439

  1040 p.

  Access to one or more mono- and/or bilingual dictionaries will also be required, e. g. to the Longman Active Study Dictionary. Or suitable online equivalents.

 • Böcker

  Gruba, Paul; Justin, Zobel

  How to Write a Better Minor Thesis

  Melbourne University , 2014 -

  ISBN 9780522866094

  Estling Vannestål, Maria

  A university grammar of English : with a Swedish perspective

  1. ed. : Stockholm : Studentlitteratur , 2007 - ISBN: 978-91-44-03499-7 (inb.) LIBRIS-ID: 10462756

  540 s.

  URL: Omslagsbild

  Webbadresser

  The Purdue Online Writing Lab

  URL: https://owl.english.purdue.edu/owl/

  Referenslitteratur

  Estling Vannestål, Maria

  Essential English grammar

  Second edition : Lund : Studentlitteratur , 2016 - ISBN: 978-91-44-11460-6 LIBRIS-ID: 19649129

  200 sidor

  Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy

  "They say/I say" : the moves that matter in academic writing

  3. ed. : New York : W.W. Norton & Company , 2013 - ISBN: 9780393935844 LIBRIS-ID: 16694227

  323 s.

  Övrigt

  Longman Active Study Dictionary

  5. uppl. : Gardners Books , 2010 - ISBN: 978-1-4082-1832-7 LIBRIS-ID: 11893439

  1040 p.

  Access to one or more mono- and/or bilingual dictionaries will also be required, e. g. to the Longman Active Study Dictionary. Or suitable online equivalents.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig för självständiga arbeten relevanta kunskaper och färdigheter i muntlig och skriftlig akademisk kommunikation på engelska.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
1. hålla muntliga presentationer på akademisk engelska med ett internationellt förståeligt uttal, adekvat innehåll, struktur, ordval och visuellt stöd
2. författa skrivna texter på akademisk engelska med adekvat innehåll, struktur och ordval
3. använda relevant akademisk vokabulär
4. tillämpa standardengelskans grundläggande grammatiska regler i tal och skrift
5. tillämpa principer för källhantering

Innehåll

- Muntlig och skriftlig akademisk kommunikation på engelska
- Akademisk vokabulär
- Tillämpad engelsk grammatik
- Källhantering

Undervisning

Undervisningen sker på engelska, i form av föreläsningar, seminarier och olika typer av övningar. Undervisningen innehåller IKT-baserade moment.

Särskild behörighet

Kurser motsvarande 60 hp varav 52,5  hp ska vara avklarade vid kursstart.

Examination

NÄR1, obligatorisk närvaro, 1 hp, obligatorisk närvaro avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
ÖVN1, övning, 1,5 hp, fullgjorda webbaserade övningar avseende lärandemål 3-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
INL1, inlämningsuppgift, 3 hp, muntliga och skriftliga uppgifter avseende lärandemål 1-5, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
TEN1, salstentamen, 2 hp, individuell skriftlig tentamen avseende lärandemål 3-4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
För VG på kursen krävs VG på INL1 och TEN1.
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tregradig skala