Text

Kursplan - Att informera med text, 7.5 HP

Kurskod

ITE118

Giltig från

2016 v.34

Utbildningsnivå

Grundnivå

Successiv fördjupning

G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav).

Huvudområde(n)

Informationsdesign

Akademi

Akademin för innovation, design och teknik

Fastställd

2016-01-27

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

 • Böcker

  Forsberg, Jenny

  Tydliga texter : snabba skrivtips och språkråd

  Stockholm : Norstedts akademiska förlag , 2008 - ISBN: 9789172275836 (inb.) LIBRIS-ID: 10740679

  144 s.

  URL: Omslagsbild

  Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg. : Stockholm : Liber , 2008 - ISBN: 9789147084609 LIBRIS-ID: 10935499

  263, [1] s.

  Övrigt

  Diverse texter/utdrag tillkommer under kursen.

  Akademin för innovation, design och teknik ,

Syfte

Kursen syftar till att ge översiktlig kunskap om informativ text med olika funktion och i skiftande sammanhang. Praktiska övningar ger studenten möjlighet att möte de problem och möjligheter som förknippas med verbal kommunikation. Särskilt betonas målgruppens betydelse för textens utformning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1. planera och genomföra olika typer av textproduktioner
2. .analysera en given text utifrån grundläggande stilistisk teori
3. bearbeta textmaterial för olika målgrupper
4. ge konstruktiv kritik på medstudenters arbeten

Innehåll

Teoretiska och praktiska studier av strategier för textarbete, såväl när det gäller analys- som produktionsfas. Orientering i stilistik och retorik. Presentation och gemensam reflektion med utgångspunkt i belysande exempel på olika genrer av verbal gestaltning. 

Undervisning

Föreläsningar/seminarier, handledning, litteraturstudier, grupparbete, muntlig redovisning, kamratrespons.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), 2 hp, examinerar lärandemål 1 och 4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Inlämningsuppgift (INL2), 2 hp, examinerar lärandemål 1-4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Inlämningsuppgift (INL3), 2 hp, examinerar lärandemål 1, 3 och 4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen (TEN1), salstentamen, 1,5 hp, examinerar lärandemål 1,3 och 4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G)
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tregradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med KIT250 Att informera med text.