Text

Kursplan - Hälsofrämjande ledarskap, 7.5 HP

Kurskod

SPS102

Giltig från

2014 v.02

Utbildningsnivå

Grundnivå

Successiv fördjupning

G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav).

Huvudområde(n)

Psykologi

Akademi

Akademin för hälsa, vård och välfärd

Fastställd

2013-08-26

Litteraturlistor

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer

 • Böcker

  Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E.; Holmqvist, Anna

  Nya perspektiv på organisation och ledarskap

  4., utvidgade och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur , 2012 - ISBN: 978-91-44-06010-1 LIBRIS-ID: 12767141

  556 s.

  Ca 250 sidor.

  Medin, Jennie; Alexanderson, Kristina

  Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie

  Lund : Studentlitteratur , 2000 - ISBN: 91-44-01598-4 ; 351:00 LIBRIS-ID: 8353003

  180 s.

  Snyder, C. R.; Lopez, Shane J.; Pedrotti, Jennifer Teramoto

  Positive psychology : the scientific and practical explorations of human strengths

  2., [rev. and updated] ed. : Thousand Oaks, Calif. : SAGE Publications , cop. 2011 - ISBN: 978-1-4129-9062-2 (hft.) LIBRIS-ID: 12097038

  xxvi, 585 p.

  Ca 250 sidor, senare upplaga går att använda

Syfte

Kursen syftar till att de studerande skall tillägna sig kunskap om och förståelse för ledarskapets betydelse för att främja hälsa och utveckling på individ- grupp- och organisationsnivå i det moderna arbetslivet.

Lärandemål

Efter genomgångna studier förväntas att studenten skall kunna:

- särskilja och redogöra för olika perspektiv på ledning och styrning av organisationer
- redogöra för olika teoretiska aspekter och ge exempel på ledarskapets betydelse för hälsa och utveckling i det moderna arbetslivet
- diskutera och reflektera över olika synsätt på arbetsplatsen som arena för hälsofrämjande insatser
- känna till teorier och kunna reflektera över och belysa kommunikationens betydelse för att nå mål på individ- och organisationsnivå i samband med styrning och ledning samt utveckling av människor och verksamheter
- kunna diskutera och reflektera över betydelsen av uttalade och outtalade förväntningar och krav på medarbetare i dagens arbetsliv

Innehåll

Kursen utgår från ett perspektiv där ledarskapet har en central betydelse för människors hälsa och utveckling i det moderna arbetslivet. I kursen presenteras översiktligt centrala ämnesområden och teoribildningar avseende
- Aspekter på relationen mellan arbete och hälsa
- Förebyggande arbetsmiljöarbete
- Ledarstilar och ledarbeteenden
- Arbetsklimat och attityder
- Mötet med medarbetaren - t ex i utvecklingssamtalet
- Anställningsrelationen och psykologiska kontrakt

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, grupparbeten och projektarbete.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), 1,5 hp. Betyg Godkänd (G).
Tentamen (TEN1), 6 hp. Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning. Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Handbok under studietiden

Betyg

Tregradig skala