Utvecklingspsykologi

  • 7.5 hp
  • Grundnivå (G1N)
  • Huvudområde: Psykologi
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: PSA116

De studerande skall inhämta kunskap om barns och ungdomars utveckling och socialisation i relation till vardagsfungerande och självregleringsmekanismer. Detta skall ske utifrån det flerdimensionella synsättet där biologiska förutsättningar och omgivningens resurser beaktas.

Vårterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 4 - 23