Luftkvalitet

  • 7.5 hp
  • Avancerad nivå (A1N) Avancerad nivå (A1N)
  • Huvudområde: Miljöteknik Energiteknik
  • Akademin för ekonomi, samhälle och teknik
  • Kurskod: MTK309

Minskad luftkvalitet som en effekt av industriell utveckling och förbättrad levnadsstandard är ett växande problem i många delar av världen. Kursen ger kunskap om atmosfärens sammansättning, spridning, transport, nedfall av luftföroreningar samt deras effekter på hälsan. Metoder för utvärdering av luftkvaliteten och kontroll av föroreningar från fordon och stationära punktkällor undersöks.

Höstterminen 2019, Ortsoberoende, vecka 46 - 3