Text

  • Högskolepoäng 7.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Västerås
  • Kurskod MFY006

Kursens målsättning är att ge de studerande förtrogenhet med de grundläggande lagarna och metoderna inom den klassiska mekaniken samt färdighet i lagarnas tillämpning på konkreta problem. Kursen skall också ge teoretiska kunskaper så att matematiska modeller för ett fysikaliskt skeende kan formuleras och sedan analyseras. Kursen utgör en grund för studier inom fysikens övriga områden och andra, tekniskt tillämpade områden samt ger en inblick i det naturvetenskapliga betraktelsesättet.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Till toppen