Examensarbete i folkhälsovetenskap

  • 30.0 hp
  • Avancerad nivå (A1E)
  • Huvudområde: Folkhälsovetenskap
  • Akademin för hälsa, vård och välfärd
  • Kurskod: FHA043

Kursen syftar till att studenten självständigt ska kunna planera, genomföra, analysera, tolka, presentera samt opponera på ett vetenskapligt arbete inom ett folkhälsovetenskapligt område.

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 23