Text

Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, optiska metoder

  • Högskolepoäng 2.5  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Ortsoberoende
  • Kurskod ELA206

Behovet av kunskap inom medicinsk teknik är stort inom vården. För att vårdmiljön skall bli så säker som möjligt för både patient och personal, är det viktigt att du som använder medicinteknisk utrustning vet hur den fungerar. Förutom praktiskt handhavande bör du även ha förståelse för undersökningsresultat och behandlingsmetoder. Det är också nödvändigt att ha kunskap om de risker som kan vara förknippade med utrustningen.
Många medicintekniska utrustningar innehåller optoelektiska komponenter. Syftet med denna kurs är att studenten ska skaffa sig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma riskminimering och ökad kvalitet vid kliniskt användande av denna typ av medicinteknisk utrustning i vården.  
Kursen beskriver översiktligt principen för optiska metoder som är funktioner i utrustningen som gör att den kan mäta ljus och på så sätt mäta kroppsparametrar som temperatur, syremättnad, koldioxidhalt i blodet och analysera blodets innehåll av t ex Hb. I anknytning till respektive produkt behandlas frågor om ökad kvalitet på mät- och behandlingsresultatet och hur risker minimeras vid användandet av utrustningen.
Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, Flöden och volymer och Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, EKG i praktiken för att få en helhetsbild av vanligt förekommande tekniker i modern vårdmiljö.

Tillfällen för denna kurs

Hösttermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i hälsoteknik

Mia Folke

021-10 13 15

mia.folke@mdh.se

Till toppen