Text

Tillämpad medicinsk teknik för vårdpersonal, EKG i praktiken

  • Högskolepoäng 6  hp
  • Utbildningsnivå Grundnivå
  • Studieort Distans med obligatoriska träffar i Ortsoberoende
  • Kurskod ELA204

Behovet av kunskap inom medicinsk teknik är stort inom vården. För att vårdmiljön skall bli så säker som möjligt för både patient och personal, är det viktigt att du som använder medicinteknisk utrustning vet hur den fungerar. Förutom praktiskt handhavande bör du även ha förståelse för undersökningsresultat och behandlingsmetoder. Det är också nödvändigt att ha kunskap om de risker som kan vara förknippade med utrustningen.
Syftet med denna kurs är att studenten ska skaffa sig praktiska och teoretiska kunskaper för att åstadkomma ökad kvalitet och därmed ökad patientsäkerhet vid EKG-registrering och användande av andra medicintekniska utrustningar som berör hjärtats retledningssystem.
Kursen behandlar EKG:ts uppkomst, EKG-kanalernas uppbyggnad och eliminering av störningar vid registrering, grundläggande EKG-tolkning, pacemakerns funktioner och pacemaker-EKG:t. Kursen behandlar även defibrillatorns funktioner.
Kursen kan med fördel kompletteras med kurserna Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, Flöden och volymer och Tillämpad medicinteknik för vårdpersonal, optiska metoder för att få en helhetsbild av vanligt förekommande tekniker i modern vårdmiljö.

Tillfällen för denna kurs

Vårtermin 2021

Frågor kring utbildningen?

Hör av dig till kursansvarig om du har frågor kring kursens innehåll.

Professor i hälsoteknik

Mia Folke

021-10 13 15

mia.folke@mdh.se

Till toppen