Examensarbete i matematik

  • 15.0 hp
  • Grundnivå (G2E)
  • Huvudområde: Matematik/Tillämpad matematik
  • Akademin för utbildning, kultur och kommunikation
  • Kurskod: MMA290

Kursen skall - ge fördjupade kunskaper inom ett matematiskt ämnesområde - utveckla förmågan att formulera problem och att arbeta självständigt - utveckla förmågan att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift.

Vårterminen 2019, Västerås, vecka 4 - 23