Nivåer på kurser

Kursernas fördjupningsnivå

Varje kurs har en bokstavs- och sifferkombination som visar kursens tillhörighet till grundnivå eller avancerad nivå. Denna indelning kallas för "fördjupningsnivå" eller "successiv fördjupning". Dessa beteckningar är framtagna av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, för att underlätta studenters möjlighet till rörlighet mellan olika lärosäten.

Grundnivå

 • G1N - kursen har endast gymnasiala förkunskapskrav.
 • G1F - kursen har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
 • G1E - kursen innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen.
 • G2F - kursen har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
 • G2E - kursen har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav och innehåller examensarbete för kandidatexamen.

Avancerad nivå

 • A1N - kursen har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav.
 • A1F - kursen har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav.
 • A1E - kursen innehåller examensarbete för magisterexamen.
 • A2E - kursen innehåller examensarbete för masterexamen.

Även beteckningarna GXX och AXX förekommer för kurser på respektive nivå som inte kan klassificeras enligt ovanstående modell.

Tidigare nivåindelning A-E

Kurserna i ett ämne delades tidigare in i fem nivåer från A-E. Denna indelning kallas för "progression" och används fortfarande ofta i praktiken. Progressionen visar hur kurserna bygger på varandra: du måste ha läst kurs A för att få läsa kurs B, kurs B för att få läsa kurs C och så vidare. A, B och C innebär att kursen ges på grundnivå, medan D och E visar att kursen hör hemma på den avancerade nivån. En C-kurs kan även ges på avancerad nivå.

 • A-kurser startar vid 1 högskolepoäng (hp)
 • B-kurser startar vid 31 högskolepoäng (hp)
 • C-kurser startar vid 61 högskolepoäng (hp)
 • D-kurser startar vid 91 högskolepoäng (hp)
 • E-kurser startar vid 121 högskolepoäng (hp)