Kursplan - Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6, matematik 15.0 hp

Degree Project 1 for Teachers in Compulsory School Years 4-6, Mathematics

Kurskod: MAA016
Giltig från: VT17 HT18
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2016-01-15

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förtrogenhet med ett vetenskapligt arbetssätt i genomförandet och redovisningen av ett självständigt arbete med matematikdidaktisk inriktning. I arbetet förväntas studenten tillämpa vetenskapliga teorier och metoder med relevans för den kommande yrkesrollen som grundlärare i grundskolans årskurs 4–6.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
1. avgränsa och motivera ett lämpligt forskningsområde med inriktning mot matematik för grundskolans årskurs 4–6
2. planera och genomföra en vetenskaplig undersökning under tillämpning av ett relevant teoretiskt perspektiv och adekvata metoder
3. söka, välja, tillgodogöra sig och kritiskt granska relevant vetenskaplig litteratur för den valda forskningsuppgiften samt relatera det egna arbetet till tidigare forskning
4. tillämpa ett etiskt förhållningssätt
5. på ett strukturerat sätt reflektera över inhämtade kunskaper och relatera dem till lärares yrkesverksamhet
6. redovisa det egna arbetet i en akademisk uppsats med god språkbehandling
7. ta emot och värdera kritik och synpunkter från andra samt granska andra studenters uppsats och ge konstruktiv kritik

Innehåll

- Planering och genomförande av ett självständigt arbete som uppfyller kraven på vetenskaplig förankring kring en didaktisk frågeställning med relevans för den kommande yrkesrollen i grundskolans årskurs 4–6
- Försvar av det egna arbetet samt granskning och diskussion av andra studenters arbeten

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning.

Särskild behörighet

120 hp från grundlärarprogrammet 4–6 varav  37,5 hp UVK, varav 5,5 hp forskningsmetod för grundlärare 4–6, 7,5 hp VFU samt 75 hp ämnesstudier varav 15 hp matematik.

Examination

UPS1, självständigt arbete 15 hp, självständigt arbete och opponentskap som examineras skriftligt och muntligt, avseende lärandemål 1–7. Obligatorisk närvaro vid seminarium. Betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Se studiehandledningen.
Kursen kan endast inkluderas i lärarexamen.
 

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2016-12-07

Senaste uppdatering: 2016-12-07

Böcker

Bryman, Alan; Nilsson, Björn;

Samhällsvetenskapliga metoder

ISBN: 978-91-47-09068-6 (hft.) LIBRIS-ID: 12056661

690 s.

Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard;

Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning

ISBN: 978-91-44-06916-6 LIBRIS-ID: 12165157

223 s.

Webbadresser

Hermerén, Göran;

God forskningssed

ISBN: 9789173071895 LIBRIS-ID: 12133273

129 s.

Referenslitteratur

Denscombe, Martyn;

Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

ISBN: 9789144109145 LIBRIS-ID: 18773357

488 s.

Svenska skrivregler

ISBN: 9789147084609 LIBRIS-ID: 10935499

263, [1] s.

Strömquist, Siv;

Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

ISBN: 9789173828710 LIBRIS-ID: 16981568

142 s.

Svenska akademiens ordlista över svenska språket

ISBN: 9789113060125 LIBRIS-ID: 17044519

xli, 1596 sidor

Övrigt

Övrig litteratur bestäms i samråd med handledaren och beroende på examensarbetets inriktning.