Kursplan - Projektarbete i matematik 7.5 hp

Project in Mathematics

Kurskod: MMA291
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen skall ge fördjupade kunskaper inom ett matematiskt ämnesområde. Den skall också utveckla förmågan att formulera problem och att arbeta självständigt och utveckla förmågan att redovisa kunskaper och uppnådda resultat i tal och skrift.

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- självständigt, skriftligt och muntligt, redovisa problemområdets grunder och lösningsmetodik samt de resultat som erhållits i det genomförda projektet.
- presentera all relevant litteratur och andra källor som använts i arbetet och tydligt och korrekt referera till denna information i den skriftliga rapporten.
- om projektet är tillämpat genomföra datorbaserade experimentella undersökningar av data, modeller, algoritmer och mjukvara och presentera resultaten grafiskt och numeriskt i tabeller samt kommentera och dra slutsatser av resultaten.

Innehåll

En del av kursen utgörs av ett självständigt arbete. En annan del av kursen kan vara självständig inläsning av något matematiskt ämnesområde. För varje studerande utses en handledare som tillika är examinator. Arbetet skall redovisas både skriftligt och muntligt. Förutom det självständiga arbetet kan kursen omfatta litteratursökning, litteraturstudier och seminarier.

Undervisning

Kontinuerlig handledning av projektet är obligatorisk.

Särskild behörighet

Minst 30 högskolepoäng på godkända icke-överlappande kurser inom ämnet matematik/tillämpad matematik.

Examination

Skriftlig och muntlig redovisning, (PRO1), 7,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Ingen specifik miljöaspekt behandlas i kursen.

Kurslitteraturen är ej än publicerad.