Kursplan - Tyska 2 i Tyskland 30.0 hp

German 2 in Germany

Kurskod: TYA204
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Tyska
Huvudområde(n): Tyska,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska uppnå fördjupad grammatisk förståelse, utökat ordförråd samt förmåga att uttrycka sig idiomatiskt på tyska. Kursen ska även ge praktiska färdigheter i muntliga och skriftliga kommunikationsformer och ge en introduktion till språkvetenskap och litterär analys samt vidgade kunskaper i tyskspråkig litteraturhistoria.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

Kursen består av fyra delkurser om 7,5 hp
Delkurs 1:
- orientera sig i ett urval språkvetenskapliga teorier
- identifiera utvecklingstendenser i modern tyska
- analysera modern tysk syntax i olika sammanhang

Delkurs 2:
- tillämpa modern tysk syntax i olika sammanhang
- översätta texter i olika genrer
- författa sakprosatexter kring olika ämnen

Delkurs 3:
- diskutera kulturella och interkulturella företeelser och centrala historiska händelser samt politiska förhållanden i de tyskspråkiga länderna
- granska, värdera och på ett självständigt sätt presentera fakta och källor
- använda enklare argumentation och idiomatiska inslag i talat språk

Delkurs 4:
- redogöra för de viktigaste strömningarna i och de främsta företrädarna för tyskspråkig litteratur fram till 1900-talet
- utföra grundläggande analyser av olika skönlitterära verk

Innehåll

Del 1. Tysk språkvetenskap
- Språkvetenskapliga teorier
- Modern tysk syntax
- Utvecklingstendenser i modernt språkbruk

Del 2. Skriftlig språkfärdighet
- Översättning
- Produktion av sakprosa
- Tysk idiomatik på ord-, uttrycks-, fras- och textnivå

Del 3. Muntlig språkfärdighet och realia
- Realia med fokus på politik och historia i de tyskspråkiga länderna
- Muntlig kommunikation med interkulturell profil

Del 4. Litteraturhistoria och tyskspråkig litteratur
- Litteraturhistoria inom den tyskspråkiga litteraturen fram till 1900-talet
- Studium av litterära texter från 1800- och 1900-talet
- Grundläggande litterär analys i anslutning till de skönlitterära verken
- Muntlig textkommentar

Undervisning

Föreläsningar, gruppövningar och seminarier.

Om kursen ges som distanskurs sker undervisning enligt följande: Kursen kräver tillgång till Internet. Handledning och administration sker via en kurshemsida.

Särskild behörighet

Tyska 1, 30 hp (minst 22,5 hp vid kursstart) eller motsvarande.

Examination

Inlämningsuppgifter. Skriftlig Språkfärdighet: Textproduktion (INL1), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Inlämningsuppgifter. Litteraturhistoria (INL2), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Aktiv närvaro med seminarieuppgifter. Muntlig språkfärdighet (SEM1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Aktiv närvaro med seminarieuppgifter. Realia (SEM2), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Aktiv närvaro med seminarieuppgifter. Litteratur (SEM3), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen. Språkvetenskaplig teori (TEN1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen. Modern tysk syntax (TEN2), 3 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Tentamen. Skriftlig Språkfärdighet: Översättning (TEN3), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

För att erhålla sammanfattningsbetyget Väl Godkänd ska den studerande ha uppnått detta betyg på delkurser om sammanlagt minst 22,5 hp.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter beaktas bl.a. genom användning av internetbaserat övnings- och undervisningsmaterial.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT14

Beslutsdatum: 2013-12-30

Senaste uppdatering: 2013-12-30

Böcker

Sigurd, Bengt; Håkansson, Gisela;

Språk, språkinlärning och språkforskning

ISBN: 9789144042602 LIBRIS-ID: 10651413

224 s.

Hentschel, Elke; Weydt, Harald;

Handbuch der deutschen Grammatik

ISBN: 978-3-11-028669-4 LIBRIS-ID: 8840467

524 s.

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

tillhandahålles på högskolan

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Övrigt

Skönlitteraturen väljs vid första litteraturseminarium

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2016-12-08

Senaste uppdatering: 2017-02-02

Böcker

Sigurd, Bengt; Håkansson, Gisela;

Språk, språkinlärning och språkforskning

ISBN: 9789144042602 LIBRIS-ID: 10651413

224 s.

Hentschel, Elke; Weydt, Harald;

Handbuch der deutschen Grammatik

ISBN: 978-3-11-028669-4 LIBRIS-ID: 8840467

524 s.

Tschirner, Erwin;

Deutsch als Fremdsprache nach Themen - Aufbauwortschatz : [Übungsbuch ; B2]

ISBN: 978-3-589-01690-7 LIBRIS-ID: 20022370

168 S.

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

tillhandahålles på högskolan

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Övrigt

Skönlitteraturen väljs vid första litteraturseminarium