Kursplan - Tyska 1 i Tyskland 30.0 hp

German 1 i Germany

Kurskod: TYA113
Giltig från: HT13
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Tyska
Huvudområde(n): Tyska,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01

Syfte

Kursen syftar till att ge allmän färdighet i att använda tyska språket i tal och skrift, kunskaper i tysk formlära och syntax samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper vid översättning av texter till och från tyska. Kursen ska ge kunskap om modern tyskspråkig litteratur och insikter i de tyskspråkiga ländernas geografi, historia, kultur- och samhällsliv.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna

för delkurs 1:
- tillämpa grundläggande grammatiska begrepp
- analysera och applicera regler för tysk formlära, ordbildning och syntax

för delkurs 2:
- förstå och förklara grundläggande terminologi i tysk fonetik
- identifiera grundläggande regler för tyskt uttal samt tillämpa dessa vid muntlig kommunikation

för delkurs 3:
- tillgodogöra sig vokabulär och grammatik genom språkanalys av texter
- använda ett centralt tyskt ordförråd
- använda tysk enspråkig och tvåspråkig ordbok
- producera grundläggande formella texttyper
- använda sig av vanliga idiomatiska uttryck
- översätta texter med allmänt innehåll

för delkurs 4:
- orientera sig i de tyskspråkiga ländernas samtidshistoria och geografi samt redogöra för aktuella samhällsfrågor i dessa länder
- identifiera interkulturella mönster i samhället
- beskriva utvecklingen inom den nyare tyskspråkiga litteraturen
- göra enklare analyser av skönlitterära texter

Innehåll

Del 1. Grammatik (7,5hp)
- Grammatisk terminologi samt tysk formlära och syntax
- Tysk ordbildning

Del 2. Muntlig språkfärdighet (7,5 hp)
- Fonetik och uttalsträning
- Muntlig kommunikation med allmän- och interkulturell profil


Del 3. Skriftlig språkfärdighet (6hp)
- Språkkommentar och språkanalys
- Översättning och textproduktion
- Fraseologi och tillämpad synonymlära
- Ordförråd

Del 4. Kultur och samhälle (9hp)
- Modern tyskspråkig skönlitteratur med textanalys
- Litteraturhistorisk orientering i nyare tyskspråkig litteratur
- Realia med fokus på interkulturalitet

Undervisning

Ett mindre antal introduktionsföreläsningar ges vid Mälardalens högskola, men huvuddelen av kursen är förlagd i Tyskland. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och seminarier med kontinuerlig bedömning av de studerandes prestationer, samt ett antal exkursioner och studiebesök.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet samt Aktuellt språk Steg 3 (områdesbehörighet 2 med förändringar). Tyska baskurs (nivå 2) 15 hp ger motsvarande behörighet som Tyska steg 3.

Examination

Kultur och samhälle med exkursioner och studiebesök (INL1), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Muntlig språkfärdighet med individuella uppgifter (SEM1), 7,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Modern litteratur med individuella uppgifter (SEM2), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Ordförråd (TEN1), 1,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Grammatik (TEN2), 7,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)
Översättning (TEN3), 4,5 högskolepoäng, betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG)

För att erhålla sammanfattningsbetyget Väl Godkänt ska den studerande ha uppnått detta betyg på sammanlagt minst 22,5 hp.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter beaktas bl.a. vid val av texter till kursen.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar Tyska 1 (30 hp) och motsvarande samt delkurser inom Tyska 1.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT13

Beslutsdatum: 2013-07-17

Senaste uppdatering: 2013-07-17

Böcker

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare

ISBN: 91-44-02858-X LIBRIS-ID: 9559573

314, [6] s.

Brundin, Gudrun; Ericson, Trude;

Tysk universitetsgrammatik för nybörjare. : Övningsbok med facit

ISBN: 91-44-02859-8 LIBRIS-ID: 9600579

230 s.

Farhan, Christine R.; Nordberg, Ingrid;

Ins Deutsche

ISBN: 91-44-00779-5 ; 215:00 LIBRIS-ID: 8352712

126 s.

Åhlander, Lars;

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

ISBN: 91-7504-147-2 (inb.) ; 360:00 LIBRIS-ID: 8374846

183 s.

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Arbeiten mit dem Grundwortschatz

tillhandahålles på högskolan

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

tillhandahålles på högskolan

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Referenslitteratur

Lindestam, Irmgard; Thiel, Mathias;

Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.) ; 290:00 : 460:00 (tills. med svensk-tyska ordboken i kapsel) LIBRIS-ID: 8345826

xxviii, 923 s.

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Götz, Dieter;

Langenscheidts Grosswörterbuch : Deutsch als Fremdsprache : das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende

ISBN: 3-468-49000-3 (Hft) LIBRIS-ID: 5289885

xxvi, 1182 s.

Övrigt

Skönlitteraturen väljs vid första litteraturseminarium.

Giltig från: VT14

Beslutsdatum: 2013-12-18

Senaste uppdatering: 2013-12-18

Böcker

Farhan, Christine R.; Nordberg, Ingrid;

Ins Deutsche

ISBN: 91-44-00779-5 ; 215:00 LIBRIS-ID: 8352712

126 s.

Hering, Axel; Matussek, Magdalena; Perlmann-Balme, Michaela;

Übungsgrammatik für die Mittelstufe : [Niveau B1-C1]

ISBN: 978-3-19-011657-7 LIBRIS-ID: 12190315

240 s.

(tillhandahålles på högskolan)

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Åhlander, Lars;

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

ISBN: 91-7504-147-2 (inb.) ; 360:00 LIBRIS-ID: 8374846

183 s.

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Arbeiten mit dem Grundwortschatz

tillhandahålles på högskolan

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

tillhandahålles på högskolan

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Referenslitteratur

Lindestam, Irmgard; Thiel, Mathias;

Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.) ; 290:00 : 460:00 (tills. med svensk-tyska ordboken i kapsel) LIBRIS-ID: 8345826

xxviii, 923 s.

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Götz, Dieter;

Langenscheidts Grosswörterbuch : Deutsch als Fremdsprache : das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende

ISBN: 3-468-49000-3 (Hft) LIBRIS-ID: 5289885

xxvi, 1182 s.

Övrigt

Skönlitteraturen väljs vid första litteraturseminarium.

Giltig från: Hittade inget giltigt datum

Beslutsdatum: 2015-11-18

Senaste uppdatering: 2015-11-18

Böcker

Farhan, Christine R.; Nordberg, Ingrid;

Ins Deutsche

ISBN: 91-44-00779-5 ; 215:00 LIBRIS-ID: 8352712

126 s.

Hering, Axel; Matussek, Magdalena; Perlmann-Balme, Michaela;

Übungsgrammatik für die Mittelstufe : [Niveau B1-C1]

ISBN: 978-3-19-011657-7 LIBRIS-ID: 12190315

240 s.

(tillhandahålles på högskolan)

Åhlander, Lars;

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

ISBN: 91-7504-147-2 (inb.) ; 360:00 LIBRIS-ID: 8374846

183 s.

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Arbeiten mit dem Grundwortschatz

tillhandahålles på högskolan

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

tillhandahålles på högskolan

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Referenslitteratur

Lindestam, Irmgard; Thiel, Mathias;

Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.) ; 290:00 : 460:00 (tills. med svensk-tyska ordboken i kapsel) LIBRIS-ID: 8345826

xxviii, 923 s.

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Götz, Dieter;

Langenscheidts Grosswörterbuch : Deutsch als Fremdsprache : das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende

ISBN: 3-468-49000-3 (Hft) LIBRIS-ID: 5289885

xxvi, 1182 s.

Övrigt

Skönlitteraturen väljs vid första litteraturseminarium.

Giltig från: VT17

Beslutsdatum: 2016-12-08

Senaste uppdatering: 2016-12-08

Böcker

Hering, Axel; Matussek, Magdalena; Perlmann-Balme, Michaela;

Übungsgrammatik für die Mittelstufe : [Niveau B1-C1]

ISBN: 978-3-19-011657-7 LIBRIS-ID: 12190315

240 s.

(tillhandahålles på högskolan)

Åhlander, Lars;

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

ISBN: 91-7504-147-2 (inb.) ; 360:00 LIBRIS-ID: 8374846

183 s.

Tschirner, ;

Grundwortschatz- Deutschals Fremdsprache nach Themen

(Übungsbuch)

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Arbeiten mit dem Grundwortschatz

tillhandahålles på högskolan

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

tillhandahålles på högskolan

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Referenslitteratur

Lindestam, Irmgard; Thiel, Mathias;

Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.) ; 290:00 : 460:00 (tills. med svensk-tyska ordboken i kapsel) LIBRIS-ID: 8345826

xxviii, 923 s.

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Götz, Dieter;

Langenscheidts Grosswörterbuch : Deutsch als Fremdsprache : das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende

ISBN: 3-468-49000-3 (Hft) LIBRIS-ID: 5289885

xxvi, 1182 s.

Övrigt

Skönlitteraturen väljs vid första litteraturseminarium.

Giltig från: HT17

Beslutsdatum: 2017-07-26

Senaste uppdatering: 2017-07-26

Böcker

Åhlander, Lars;

Lömska ord och fällor : tysk ordkunskap

ISBN: 91-7504-147-2 (inb.) ; 360:00 LIBRIS-ID: 8374846

183 s.

Tschirner, ;

Grundwortschatz- Deutschals Fremdsprache nach Themen

(Übungsbuch)

Rydén, Kerstin; Wengse, Ingemar; Wistam, Anne-Louise;

Modern tysk grammatik

ISBN: 978-91-47-02112-3 LIBRIS-ID: 12186383

234 s.

Kompendier

Kjär, Uwe, ;

Arbeiten mit dem Grundwortschatz

tillhandahålles på högskolan

Kjär, Uwe, ;

Schriftliche Sprachfertigkeit

tillhandahålles på högskolan

Reimann, Monika;

Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache

Webbadresser

Packalén, Sture, ;

Literatur und Leben

Referenslitteratur

Lindestam, Irmgard; Thiel, Mathias;

Norstedts tysk-svenska ordbok : [73000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925402-4 (inb. (Inb.) ; 290:00 : 460:00 (tills. med svensk-tyska ordboken i kapsel) LIBRIS-ID: 8345826

xxviii, 923 s.

Berglund, Britt-Marie; Sjödin, Maria; Lindestam, Irmgard; Hladik, Gerhard;

Norstedts svensk-tyska ordbok : [54000 ord och fraser]

ISBN: 91-1-925442-3 (inb.) LIBRIS-ID: 8345827

xxiv, 693, [1], 19 s.

Götz, Dieter;

Langenscheidts Grosswörterbuch : Deutsch als Fremdsprache : das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende

ISBN: 3-468-49000-3 (Hft) LIBRIS-ID: 5289885

xxvi, 1182 s.

Rydén, Kerstin; Wengse, Ingemar; Wistam, Ann-Louise;

Modern tysk grammatik. : Övningsbok 1

ISBN: 978-91-47-02115-4 LIBRIS-ID: 12186384

74 s.

Övrigt

Skönlitteraturen väljs vid första litteraturseminarium.