Kursplan - Självständigt arbete 1 för grundlärare 4-6, svenska 15.0 hp

Degree Project 1 for Teachers in Compulsory School Years 4-6, Swedish

Kurskod: SVA018
Giltig från: VT17 HT17 HT18
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Svenska/nordiska språk
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2015-12-10
Förändringsdatum: 2017-12-12

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska bli förtrogen med ett vetenskapligt arbetssätt i genomförandet och redovisningen av ett självständigt arbete med litteraturdidaktisk eller språkdidaktisk inriktning. I arbetet förväntas studenten tillämpa vetenskapliga teorier och metoder med relevans för den kommande yrkesrollen som grundlärare i grundskolans årskurs 4–6.

Lärandemål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna
1. avgränsa och motivera ett lämpligt forskningsområde med inriktning mot svenska för grundskolans årskurs 4–6
2. planera och genomföra en vetenskaplig undersökning under tillämpning av ett relevant teoretiskt perspektiv och adekvata metoder
3. söka, välja, tillgodogöra sig och kritiskt granska relevant vetenskaplig litteratur för den valda forskningsuppgiften samt relatera det egna arbetet till tidigare forskning
4. tillämpa ett etiskt förhållningssätt
5. på ett strukturerat sätt reflektera över inhämtade kunskaper och relatera dem till lärares yrkesverksamhet
6. redovisa det egna arbetet i en akademisk uppsats med god språkbehandling
7. ta emot och värdera kritik och synpunkter från andra samt granska andra studenters uppsatsprojekt och ge konstruktiv kritik

Innehåll

- Planering och genomförande av ett självständigt arbete som uppfyller kraven på vetenskaplig förankring kring en didaktisk frågeställning med relevans för den kommande yrkesrollen i grundskolans årskurs 4–6.
- Försvar av det egna arbetet samt granskning och diskussion av andra studenters arbeten.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, handledning.

Särskild behörighet

120 hp från Grundlärarprogrammet 4-6 vari ingår
- 15 hp Utbildningens organisation, uppdrag och innehåll för grundlärare 4-6,
- 7,5 hp Utveckling och lärande - grundlärare 4-6,
- 3 hp Utvecklingsarbete och utvärdering för grundlärare 4-6,
- 3 hp Bedömning och betygsättning för grundlärare 4-6,
- 5,5 hp Forskningsmetod för grundlärare 4-6,
- 15 hp Engelska för grundlärare 4-6,
- 15 hp Naturvetenskap och teknik för grundlärare 4-6,
- 15 hp Svenska för grundlärare 4-6,
- 15 hp Matematik för grundlärare 4-6, samt
- 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning 1 - grundlärare 4-6.

Examination

UPS1, självständigt arbete 15 hp, avseende lärandemål 1–7, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Kurslitteraturen är ej än publicerad.