Kursplan - Virtuellt biokemisk metanpotential (BMP) test 2.5 hp

Virtual biochemical methane potential (BMP) test

Kurskod: MTK314
Giltig från: HT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): Miljöteknik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2019-01-31

Syfte

Syftet med kursen är att lära sig hur ett biokemisk metanpotential (BMP) test utförs och hur data från ett sådant test analyseras, tolkas och tillämpas.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Beskriva hur ett biokemiskt metanpotentialtest utförs
2. Bestämma den biokemiska metanpotentialen av olika substrat och blandningar av dessa, baserat på experimentella data och enkel kinetisk modellering
3. Tolka, diskutera och presentera resultat från BMP test i relation till rimlighet, kontext, och tillämpbarhet.

Innehåll

Kursen kommer främst behandla följande: biogasproduktion genom anaerob rötning, samrötning, behandling av organiskt avfall, experimentella och analytiska metoder för bestämning av biokemisk metanpotential, tolkning och utvärdering av resultat från BMP-försök.

Undervisning

Webbaserade föreläsningar, webbaserad laboration, webbaserad presentation.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Projekt (PRO1) 1,5 hp, betyg: 3, 4, 5 (Lärandemål: 1, 2, 3)
Inlämning (INL1) 0,5 hp, betyg: 3, 4, 5 (Lärandemål: 1, 2, 3)
Seminarium (SEM1) 0,5 hp, betyg U/G (Lärandemål: 1, 2, 3)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Fyrgradig skala, sifferbetyg

Kurslitteraturen är ej än publicerad.