Kursplan - Hållbar teknik för utvecklingsländer 2.5 hp

Sustainable engineering for developing countries

Kurskod: MTK323
Giltig från: HT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): Miljöteknik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2019-01-31

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna fördjupad kunskap om hållbar teknik för utvecklingsländer. Med utgångspunkt från fattigdom, hållbarhetsbegrepp och kultur studeras utvecklingsstrategier och teknik för hållbar utveckling, med fokus på förutsättningar I utvecklingsländer. Målsättningen är att ge ingenjörer och andra experter en god kunskap om förutsättningar och metoder för att genomföra teknikprojekt i utvecklingsländer. Ett flertal tekniker för utveckling och genomförande av tekniska projekt tillsammans med lokalbefolkning och andra intressenter kommer studeras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Förklara begreppen fattigdom, hållbarhet och kultur i förhållande till hållbar teknik.
2. Diskutera olika utvecklingsstrategier och ingenjörens och teknikens roll för implementering av dessa.
3. Jämföra och värdera olika metoder för deltagande samhällsutveckling
4. Förklara och motivera användande av olika hållbara tekniker i utvecklingsländer.

Innehåll

Kursen kommer ta upp följande:
Fattigdom och utveckling i världen, hållbar utveckling, kulturella barriärer, utvecklingsstrategier, teknik för hållbar samhällsutveckling, hållbar teknik och deltagande teknikutveckling.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och övningar

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Inlämningsuppgift (INL1): 1hp, betyg: 3, 4, 5 (Lärandemål: 1, 2, 3, 4)
Seminarium (SEM1): 0,5 hp, betyg: U/G (Lärandemål: 1, 2, 3, 4)
Digital tentamen (HEM1): 1 hp, betyg 3, 4, 5 (Lärandemål 1, 2, 3, 4)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Fyrgradig skala, sifferbetyg

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Överlappar med campus kursen: MTK322 - Hållbar teknik för utvecklingsländer

Kurslitteraturen är ej än publicerad.