Kursplan - Hållbar konsumtion 2.5 hp

Sustainable consumption

Kurskod: MTK321
Giltig från: HT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): Miljöteknik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2019-01-31

Syfte

Syftet med kursen är att ge djupgående kunskaper om hållbar konsumtion. Kursen behandlar kopplingar mellan konsumtion, miljöpåverkan och hållbar utveckling samt hur konsumtionsmönster har förändrats och hur framtidens hållbara konsumtionsmönster skulle kunna se ut.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. Beskriva kopplingar mellan konsumtionen och samhällets miljöpåverkan
2. Definiera konceptet hållbar konsumtion och förklara dess betydelse för hållbar utveckling
3. Diskutera och reflektera över miljöteknikens möjligheter och begränsningar avseende hållbara konsumtionsmönster
4. Jämföra och värdera olika miljömärkningar och fair trade märkningar för produkter och tjänster

Innehåll

Kursen behandlar: konsumtionsperspektiv på miljöpåverkan , volymeffekt, frikoppling, privat och offentlig konsumtion,  miljömärkning, fair trade certifiering, klimatkompensation.

Undervisning

Undervisningsaktiviteter (webbaserade föreläsningar, seminarier, och handledning) och webbaserade uppgifter.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Hemtentamen (HEM1), 1 hp, betyg: 3, 4, 5 (Lärandemål: 1, 2, 3)
Inlämningsuppgift (INL1), 1 hp, betyg: 3, 4, 5 (Lärandemål: 1, 2, 3)
Seminarium (SEM1), 0,5 hp betyg: U/G (Lärandemål: 1, 2, 3)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Fyrgradig skala, sifferbetyg

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Överlappar med campus kursen MTK320 Hållbar konsumtion 2,5 hp.

Kurslitteraturen är ej än publicerad.