Kursplan - Biomassa som energikälla 7.5 hp

Biomass as Energy Source

Kurskod: MTK311
Giltig från: HT17 HT18 HT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): Miljöteknik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2017-01-27
Förändringsdatum: 2019-01-25

Syfte

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om biomassa som förnybar energikälla och olika omvandlingstekniker.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Ange olika biobaserade energislag och förklara dess sammansättning
2. Förklara och värdera olika principer för karaktärisering av biomassa
3. Jämföra olika tekniker för omvandling av biomassa till energi såsom biogasproduktion, pyrolys och förgasning
4. Tillämpa grundläggande strategier för styrning av omvandlingsprocesser
5. Värdera tillgänglighet och potential för bioenergi på lokal och global nivå
6. Bedöma miljöpåverkan och tillämpa livscykelanalys av processer för omvandling av biomassa
7. Värdera olika metoder för energiomvandling av biomassa - nuvarande tillgänglig teknik samt forsknings- och utvecklingsstatus

Innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande:
Biobaserade energislag, sammansättning och karaktärisering av biomassa, tekniker för omvandling av biomassa, strategier för styrning, tillgänglighet och potential för bioenergy, miljöpåverkan och livscykelanalys.

Undervisning

Webbaserad undervisning och webbaserade övningar.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska ges undantag på kravet på Sv B/Sv 3.

Examination

Hemtentamen (HEM1), Tentamen via dator, 3 hp, betyg 3, 4 eller 5. Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 7
Inlämningsuppgift (INL2) 3 hp betyg 3, 4 eller 5. Lärandemål: 6
Seminarium (SEM1) 1,5 hp betyg G. Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Ges något av betygen 5, 4, 3

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar 7,5 hp med MTK310 Biomassa som energikälla.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT19

Beslutsdatum: 2019-08-13

Senaste uppdatering: 2019-08-14

Böcker

Biomass to renewable energy processes, second edition

ISBN: 978-1-4987-7879-4 LIBRIS-ID: 21872300

437 sidor