Kursplan - Luftkvalitet 7.5 hp

Air Quality

Kurskod: MTK309
Giltig från: HT17 HT18 HT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): Miljöteknik, Energiteknik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav), A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2017-01-27
Förändringsdatum: 2019-01-25

Syfte

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om atmosfär, luftburna föroreningar, luftkvalitet samt rökgasreningstekniker.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Ange kemisk sammansättning-, fysikaliska principer- och rörelse av atmosfären
2. Värdera naturliga och antropogena gasformiga och partikulära luftföroreningar
3. Förklara spridning, transport, avlägsnande från atmosfären, och deposition av föroreningar
4. Förklara och beräkna atmosfäriska effekter av luftföroreningar
5. Identifiera och värdera orsak-samband kopplade till exponering av luftföroreningar
6. Jämföra vedertagna metoder för mätning av luftkvalitet och utvärdering av luftföroreningar
7. Tillämpa verktyg för modellering av luftkvalitet
8. Utvärdera och motivera metoder för kontroll av utsläpp från motorfordon och stationära punktkällor

Innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande:
Atmosfärens sammansättning, atmosfäriska föroreningar, spridning, transport och deposition, luftföroreningars effekter på atmosfären, luftföroreningar effekter på hälsa, utvärdering luftkvalitet och utsläpp till luft, samt kontroll av utsläpp från motorfordon och stationära punktkällor.

Undervisning

Webbaserad undervisning och webbaserade övningar.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska ges undantag på kravet på Sv B/Sv 3.

Examination

Hemtentamen (HEM1), Tentamen via dator, 3 hp, betyg 3, 4 eller 5. Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Inlämningsuppgift (INL2) 3 hp betyg 3, 4 eller 5. Lärandemål: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Seminarium (SEM1) 1,5 hp betyg G. Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Ges något av betygen 5, 4, 3

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar 7,5 hp med MTK308 Luftkvalitet.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT19

Beslutsdatum: 2019-09-30

Senaste uppdatering: 2019-09-30

Godish, Thad;

Air quality

ISBN: 9781466584440