Kursplan - Energi och klimat 7.5 hp

Energy and Climate

Kurskod: MTK202
Giltig från: HT17 HT19
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G2F (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2017-01-27
Förändringsdatum: 2019-01-25

Syfte

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om klimatförändringar på global, regional och lokal nivå i relation till energiomvandling.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Definiera begreppet klimatförändringar
2. Utförligt förklara processer som orsakar klimatförändringar
3. Redogöra för och reflektera över konsekvenser av klimatförändringar
4. Ge exempel på hur olika tekniker för energiomvandling påverkar klimatet
5. Redogöra för och värdera olika tekniker som tillämpas för att minimera negativa effekter av energiomvandling på klimatet
6. Beräkna och kvantifiera effekten av tekniska åtgärder som syftar till att minska energiomvandlingens påverkan på klimatet
7. Relatera framtida förväntade energibehov till potentiella konsekvenser på klimatet

Innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande:
Klimatförändringar, fysikaliska och kemiska processer relaterade till atmosfären, förväntade och faktiska konsekvenser av klimatförändringar, växthuseffekten, global uppvärmning, effekter av energiomvandling på klimatet, CO2 och förorenande ämnen, luftkvalitet, våt- och torrdeposition, åtgärder för minskad effekt av energiomvandling på klimatet, tekniker för avskiljning av CO2, rökgasrening, och energieffektivisering.

Undervisning

Webbaserad undervisning och webbaserade övningar

Särskild behörighet

75 hp inom en ingenjörsutbildning eller inom teknik och/eller inom naturvetenskap

Examination

Hemtentamen (HEM1), Tentamen via dator, 3 hp, betyg 3, 4 eller 5. Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Inlämningsuppgift (INL2) 3 hp betyg 3, 4 eller 5. Lärandemål: 2, 3, 4, 5, 6, 7
Seminarium (SEM1) 1,5 hp betyg U/G. Lärandemål: 1,2 3, 4, 5, 6, 7

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar 7,5 hp med MTK200 Energi och klimat.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2019-03-19

Senaste uppdatering: 2019-03-19

Böcker

Mathez, Edmond A.;

Climate change : the science of global warming and our energy future

ISBN: 9780231146425 LIBRIS-ID: 11483261

318 s.

Det går även bra med en senare upplaga av boken. ISBN: 9780231172837