Kursplan - Energi och naturresurser 7.5 hp

Energy and Natural Resources

Kurskod: MTK105
Giltig från: VT18 HT19
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2017-01-27
Förändringsdatum: 2019-01-25

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om hur uttag och användning av naturresurser för energiomvandling påverkar miljön och klimatet.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Förklara bildning och förekomst av de viktigaste naturresurserna för energiändamål.
2. redogöra för hur naturresurser används för energiomvandling i Sverige och övriga världen.
3. Förklara och beskriva energibalansen som omfattar tillförsel, omvandling, överföring och slutlig användning av energi.
4. Utföra relevanta beräkningar för resursutnyttjande och energibehov.
5. Kritiskt granska och värdera resursutnyttjande och energiomvandling och dess påverkan på samhället och klimatet
6. Diskutera och illustrera begreppet hållbar utveckling och hur det relaterar till resursutnyttjande och energiomvandling

Innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande:
Bildning och tillgång av naturresurser, energiomvandling, energianvändning, miljöpåverkan, och hållbar utveckling

Undervisning

Webbaserad undervisning och webbaserade övningar

Särskild behörighet

30 hp inom en ingenjörsutbildning eller inom teknik/ naturvetenskap.

Examination

Hemtentamen (HEM1), Tentamen via dator, 3 hp, betyg 3, 4 eller 5. Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Inlämningsuppgift (INL1) 3 hp betyg 3, 4 eller 5. Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6
Seminarium (SEM1) 1,5 hp betyg U/G. Lärandemål: 1,2 3, 4, 5, 6

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar med MTK104 Energi och naturresurser

Kurslitteraturen är ej än publicerad.