Kursplan - Tillämpad statistik för ingenjörer 2.5 hp

Applied Statistics in Engineering

Kurskod: OAH305
Giltig från: HT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Övriga tekniska ämnen
Huvudområde(n): Miljöteknik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2019-01-30

Syfte

Syftet med kursen är att öka studenternas kunskap inom området tillämpad statistik. Kursen illustrerar hur man når statistiskt motiverade slutsatser baserat på vanliga statistiska metoder, såsom statistisk inferens, variansanalys, korrelation och regression. Kursen erbjuder möjlighet att bekanta sig med hur man kan förstå statistik och utmana antaganden.

Lärandemål

Efter kursens genomförande ska studenten kunna:
1. Diskutera statistikens roll inom teknik och naturvetenskap
2. Förklara olika situationer där statistisk inferens vanligen kan förekomma
3. Tillämpa och tolka konfidensintervall och signifikanstest
4. Förklara situationer där variansanalys (ANOVA) är lämpligt samt tillämpa och tolka envägs ANOVA med hjälp av dataprogram
5. Genomföra och tolka korrelationer och enkla linjära regressioner

Innehåll

Statistiskt tänkande; förståelse och hantering av stora dataset; signifikansanalys; statistisk inferens; korrelation och linjär regression; variansanalys (ANOVA)

Undervisning

Nätbaserad undervisning
Nätbaserade övningar

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Inlämningsuppgift (INL1) 1hp, betyg 3, 4, 5 (Lärandemål 1, 2, 4)
Digital tentamen (HEM1) 1hp, betyg 3, 4, 5 (Lärandemål 1-5)
Seminarium (SEM1) 0.5hp, betyg G/U (Lärandemål 1-5)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Fyrgradig skala, sifferbetyg

Kurslitteraturen är ej än publicerad.