Kursplan - Luftkvalitetshantering 2.5 hp

Ambient Air Quality Management

Kurskod: MTK315
Giltig från: HT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): Miljöteknik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2019-01-24

Syfte

Kursen ger kunskap om de vanligaste luftföroreningarna samt hur dessa övervakas och kontrolleras. Fokus ligger på övervakning av luftkvalitet, utsläppsbedömning och modellering av luftkvalitet. Kursen kommer också behandla kontroll av utsläpp från fordon och stationära källor, och förordningar och policy relaterade till kvalitet av utomhusluft.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Beskriva uppkomst och effekter av naturliga och antropogena gasformiga och partikulära luftföroreningar[JS1] [PK2] 
2. Jämföra vedertagna metoder för mätning av luftkvalitet och utvärdering av luftföroreningar
3. Utvärdera och motivera metoder för kontroll av utsläpp från motorfordon och stationära punktkällor
4. Diskutera och motivera förordningar och policy som reglerar utomhusluftens kvalitet med fokus på lagstiftning i EU och Sverige

Innehåll

Kursen behandlar följande: Atmosfärens sammansättning, atmosfäriska föroreningar, övervakning av luftkvalitet, utsläppsbedömning och modellering av luftkvalitet, kontroll av utsläpp från motorfordon och stationära punktkällor, samt förordningar och policy som reglerar utomhusluftens kvalitet med fokus på lagstiftning i EU och Sverige.

Undervisning

Nätbaserad undervisning och nätbaserade övningar.

Särskild behörighet

120 hp varav 90 hp inom teknik eller naturvetenskap och 7,5 hp i matematik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

HEM1: Digital tentamen 1 hp, betyg: 3, 4, 5 (Lärandemål 1, 2, 3, 4)
INL1: Inlämningsuppgift,1 hp, betyg: 3, 4, 5 (Lärandemål 3, 4)
SEM1: Seminarium, 0,5 hp, betyg: U/G (Lärandemål 1, 2, 3, 4)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Fyrgradig skala, sifferbetyg

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Överlappningar med andra kurser. MTK309, 2,5 hp och MTK308, 2,5 hp.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT19

Beslutsdatum: 2019-09-30

Senaste uppdatering: 2019-09-30

Godish, Thad;

Air quality

ISBN: 9781466584440