Kursplan - Avancerad produktutveckling 7.5 hp

Advanced Product Development

Kurskod: PPU439
Giltig från: HT19
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Maskinteknik
Huvudområde(n): Produkt- och processutveckling,
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2019-01-24

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad kunskap om produktutvecklingsprocessens möjligheter och begränsningar relaterat till något eller några industriella tillämpningsområden. Vidare syftar kursen till att öka studenternas förmåga att angripa och lösa en komplex teknisk eller teoretisk produktutvecklingsuppgift med begränsade resurser i form av tid och ekonomi, samt att öka förmågan att muntligt såväl som skriftligt presentera och argumentera för vald lösning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. visa kunskap om produktutvecklingsprocessens möjligheter och begränsningar
2. visa förmåga att sätta sig in i och analysera empiriskt och/eller teoretiskt material som är nödvändigt för att lösa en komplex teknisk eller teoretisk produktutvecklingsuppgift
3. visa förmåga att angripa och lösa en komplex teknisk eller teoretisk produktutvecklingsuppgift med begränsade resurser i form av tid och ekonomi
4. visa förmåga att tillämpa relevanta modeller, metoder och verktyg för projektgenomförande och problemlösningvisa
5. visa förmåga att individuellt eller i grupp kunna genomföra, dokumentera och redovisa ett produktutvecklingsprojekt samt förmåga att argumentera för vald lösning såväl skriftligt som muntligt

Innehåll

Kursen innefattar ett projektarbete där studenten, individuellt eller i en mindre grupp, utför ett komplex teknisk eller teoretisk produktutvecklingsuppgift.

Särskild behörighet

Produktutveckling 1 7,5 hp, Produktutveckling 2 7,5 hp och produkt- och processutveckling 15 hp, eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Seminarium (SEM1), 1 hp, examineras via inlämning av referat eller reflektioner kring läst litteratur samt aktivt deltagande på seminarier, examinerar lärandemål 1, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Projekt (PRO1), 6,5 hp, examineras via inlämning av projektrapport och muntlig redovisning samt genom opponering av en projektrapport skriven av annan/andra kursdeltagare, examinerar lärandemål 2 - 5, betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5.

Kursens slutbetyg är detsamma som för PRO1 och förutsätter att SEM har fått betyg G.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Kurslitteraturen är ej än publicerad.