Kursplan - Handledning och bedömning av studenters kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd 2.5 hp

Supervision and Assessment of Students' Competences in Clinical Studies in Health, Care and Social welfare

Kurskod: FYS040
Giltig från: HT18
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Terapi, rehabilitering och kostbehand...
Huvudområde(n): Folkhälsovetenskap, Fysioterapi, Socialt arbete, Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad,
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav), A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav), A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav), A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2018-01-30

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska stärka sin kompetens som handledare och skaffa sig utökade och fördjupade kunskaper och färdigheter i bedömning av studenters professionsrelaterade kompetenser i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-, vård- och välfärdsområdet. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna: 

1. redogöra för studenters, handledarens och lärosätets ansvarsområden i samband med bedömning av studenters måluppfyllelse  
2. tillämpa och diskutera verktyg för bedömning av studenters måluppfyllelse som är aktuella i studenters utbildning  
3. reflektera över och kritiskt värdera sitt eget professionella förhållningssätt i bedömningssituationer  
4. urskilja och reflektera över etiska dilemman i handledningssituationer 

Innehåll

Bedömning och examination av studenters professionsrelaterade kompetenser (färdigheter, förmågor och förhållningssätt) inom högre utbildning  
Formativ och summativ bedömning i verksamhetsförlagd utbildning 
Feedback 
Etik i handledning 
Critical incidents och kollegiala samtal 

Undervisning

Undervisningen bygger på studentens eget aktiva kunskapssökande vilket innebär att studenten läser in kurslitteratur, tar del av studiematerial som tillhandahålls via kursens webbplattform, söker egen litteratur relevant för att nå kursens mål, deltar aktivt i diskussioner och arbetar individuellt eller i grupp med studieuppgifter.   

Särskild behörighet

Kandidatexamen / yrkesexamen om minst 150 hp inom medicin, vård, hälsa, välfärd eller motsvarande samt Introduktion till handledning i verksamhetsförlagd utbildning inom hälsa, vård och välfärd, 2 hp eller motsvarande. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

INL1, Inlämningsuppgift, 1 hp, individuell skriftlig inlämningsuppgift om bedömning i teori och praktik med koppling till den egna professionen avseende lärandemål 1 och 2, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 
SEM1, Seminarium, 1,5 hp, seminarium med tillhörande studieuppgifter om bedömning och etik i handledning i teori och praktik med koppling till den egna professionen avseende lärandemål 3 och 4, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tvågradig skala

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-21

Senaste uppdatering: 2018-12-21

Böcker

Biguet, Gabriele; Lindquist, Ingrid; Martin, Cathrin; Pettersson, Anna;

Att lära och utvecklas i sin profession

ISBN: 9789144092454 LIBRIS-ID: 17592962

215 s.

Kapitel 3,5,6

Hilmarsson, Hilmar Thór;

Samtalet med känslomässig intelligens

ISBN: 978-91-44-08226-4 LIBRIS-ID: 13498745

351 s.

Kapitel 1, 7-9, 13-14

Lauvås, Per; Handal, Gunnar;

Handledning och praktisk yrkesteori

ISBN: 9789144091785 LIBRIS-ID: 17821752

432 s.

Kapitel 12-14

Referenslitteratur

Killén, Kari; Larson, Per;

Professionell utveckling och handledning : ett yrkesövergripande perspektiv

ISBN: 9789144047737 LIBRIS-ID: 10908555

271 s.

Mogensen, Ester; Thorell-Ekstrand, Ingrid; Löfmark, Anna;

Klinisk utbildning i högskolan : perspektiv och utveckling inom verksamhetsförlagd utbildning

ISBN: 978-91-44-05729-3 LIBRIS-ID: 12050364

157 s.

Skarman, Göran;

Handledning för professionell utveckling : medicinsk pedagogik

ISBN: 978-91-47-09957-3 LIBRIS-ID: 12069127

247 s.

Tveiten, Sidsel;

Yrkesmässig handledning - mer än ord

ISBN: 9789144097565 LIBRIS-ID: 16439953

362 s.

Övrigt

Artiklar kan tillkomma