Kursplan - Arbetsliv och hälsa - Människan i arbetslivet 15.0 hp

Working Life and Health - People at Work

Kurskod: FHA204
Giltig från: VT19
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Folkhälsovetenskap
Huvudområde(n): Folkhälsovetenskap,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2018-01-26

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om teorier, modeller och regelsystem inom området arbetsliv och hälsa. Vidare syftar kursen till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskap om kartläggning av arbetsförhållanden och hälsa samt hälsoinsatser på arbetsplatser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1 redogöra för och tillämpa grundläggande vetenskapliga begrepp, modeller och teorier inom områdena hälsofrämjande arbete, psykosocial och fysisk arbetsmiljö, arbetsorganisation och ledarskap
2 identifiera och beskriva faktorer som har betydelse för hälsa/ohälsa i arbetslivet
3 beskriva och tillämpa olika teorier och modeller om ojämlikhet i hälsa ur ett arbetslivsperspektiv
4 beskriva och reflektera kring hur förändringar i arbetslivet påverkar olika grupper avseende arbetsvillkor och hälsa
5 redogöra för och diskutera styrdokument som berör arbetsmiljö, anställningsförhållanden, sjukskrivning och arbetslivsinriktad rehabilitering
6 använda metoder för att kartlägga och analysera arbets- och hälsoförhållanden på arbetsplatser
7 utforma och kritiskt granska insatser avsedda att främja hälsa och förebygga ohälsa på arbetsplatser
8 planera och genomföra muntliga och skriftliga rapporter anpassade för olika intressenter i organisationer
 

Innehåll

Hälsa på arbetsplatsen – vad skapar hälsa på arbetsplatsen och hur kan praktiskt hälsoarbete bedrivas på en arbetsplats
Arbetsvillkor och hälsa - utveckling under de senaste decennierna, för olika grupper i samhället utifrån ett perspektiv av etnicitet, genus, position på arbetsmarknaden, socioekonomisk status och ålder
Fysiska, psykosociala och organisatoriska faktorers betydelse för hälsa
Ledarskap - samband mellan ledarskap och hälsa
Orsaker till och hälsoeffekter av anställningsotrygghet och arbetslöshet
Verktyg/metoder för att kartlägga arbetsförhållanden och hälsa på arbetsplatser
Arbetsmiljöregler – lagstiftning, föreskrifter och arbetsmiljöarbetets utveckling
Teorier om orsaker till sjukskrivning och rehabilitering/återgång till arbete
Regelverk för sjukskrivning och rehabilitering

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops, grupp-/projektarbete och egna litteraturstudier. Aktuell lärplattform används både för kommunikation och som kursbibliotek.

Särskild behörighet

45 hp folkhälsovetenskap varav 15 hp Grundläggande folkhälsovetenskap eller motsvarande.

Examination

GRU1, Gruppuppgift, 4 hp, skriftlig och muntlig presentation avseende lärandemål 2 och 6-8, betyg Underkänd (U) och Godkänd (G).
INL1, Inlämningsuppgift, 3 hp, individuell skriftlig och muntlig presentation avseende lärandemål 3-4, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
SEM1, Seminarium, 1,5 hp, aktivt deltagande i seminarium avseende lärandemål 3, betyg Underkänd (U) och Godkänd (G).
SEM2, Seminarium, 1,5 hp, aktivt deltagande i seminarium avseende lärandemål 5, betyg Underkänd (U) och Godkänd (G).
TEN1, Tentamen (TEN1), 5 hp, individuell skriftlig tentamen avseende lärandemål 1-5 och 7, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För betyget Väl godkänd på kursen krävs VG på INL1 och TEN1 och G på GRU1, SEM1 och SEM2.
 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Ersätter delar av FHA036 och FHA022. GRU1 motsvarar delar av GRU1 i FHA036 och SEM1 i FHA022. INL1 motsvarar delar av TEN2 i FHA036. SEM1 och SEM2 motsvarar SEM1 och SEM2 i FHA036. TEN1 motsvarar TEN1 i FHA036 och delar av TEN1 i FHA022.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-21

Senaste uppdatering: 2018-12-21

Böcker

Andersen Schelde, Henrik; Raae Søndergaard, Karine;

Systemisk projektledning

ISBN: 9789144090351 LIBRIS-ID: 14704945

216 s.

Holmström, Eva; Ohlsson, Kerstina;

Människan i arbetslivet : teori och praktik

ISBN: 9789144079790 LIBRIS-ID: 16635322

336 s.

Winroth, Jan;

Organisationshälsa : en bok om ett hållbart arbetsliv

ISBN: 978-91-44-12114-7 LIBRIS-ID: 22269559

207 sidor

Kvinnors och mäns arbetsvillkor – betydelsen av organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö för arbets- och hälsorelaterade utfall (RAP 2016:2), kunskapssammanställning [Elektronisk resurs]

LIBRIS-ID: 19506378

Leder regler och inspektioner till en bättre arbetsmiljö? Om effekter av och förutsättningar för arbetsmiljöreglering

Nya sätt att organisera arbete

Kompendier

Dellve, L. & Eriksson, A, ;

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Referenslitteratur

Eklöf, Mats;

Psykosocial arbetsmiljö : begrepp, bedömning och utveckling

ISBN: 9789144112954 LIBRIS-ID: 19962383

329 sidor

Rostila, Mikael; Toivanen, Susanna;

Den orättvisa hälsan : om socioekonomiska skillnader i hälsa och livslängd

ISBN: 9789147113545 LIBRIS-ID: 22654106

399 sidor

Övrigt

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Organisatorisk och social arbetsmiljö