Kursplan - Vattenkvalitet och vattenrening 7.5 hp

Water Quality and Management

Kurskod: MTK313
Giltig från: HT17 HT18
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Miljövård och miljöskydd
Huvudområde(n): Miljöteknik,
Successiv fördjupning: A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: EST
Fastställandedatum: 2017-01-27
Förändringsdatum: 2018-01-22

Syfte

Kursen ska ge fördjupade kunskaper om vattenkvalitet och vattenreningstekniker.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
1. Förklara begreppet vattenkvalitet
2. Förklara vattencykeln
3. Ange fysikaliska, kemiska och biologiska aspekter av vattenkvalitet
4. Värdera och kvantifiera kvalitetskrav för vattenanvändning
5. Förklara och jämföra föroreningskällor, laster och karaktärisering av avlopps- och dagvatten
6. Sammanfatta tillgänglig teknik för vattenrening samt forsknings- och utvecklingsstatus inom området
7. Tillämpa modelleringsverktyg för vattenkvalitet och rening

Innehåll

Kursen behandlar i huvudsak följande:
Vattenkvalitet, vattencykeln, fysikaliska, kemiska och biologiska aspekter av vattenkvalitet, kvalitetskrav för vattenanvändning, föroreningskällor, laster och karaktärisering av avlopps- och dagvatten, tillgänglig teknik för vattenrening samt forsknings- och utvecklingsstatus inom området, och modelleringsverktyg för vattenkvalitet och rening.

Undervisning

Webbaserad undervisning och webbaserade övningar

Särskild behörighet

Examen på grundnivå inom teknik eller naturvetenskap om 180 hp eller motsvarande, vari ingår 7,5 hp Matematik och 7,5 hp miljöteknik. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska ges undantag på kravet på Sv B/Sv 3.

Examination

Tentamen via dator (TEN1), 6 hp, betyg 3, 4 eller 5 (avser lärandemål 1-7)
Inlämningsuppgift (INL1), 1,5 hp, betyg 3, 4 eller 5 (avser lärandemål 2, 3, 4, 5, 6)

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Ges något av betygen 5, 4, 3

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar 7,5 hp med MTK312 Vattenkvalitet och vattenrening.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2019-01-07

Senaste uppdatering: 2019-01-07

Rumana Riffat, ;

Fundamentals of Wastewater Treatment and Engineering