Kursplan - Examensarbete i vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 15.0 hp

Thesis in Caring Science with Specialization in Nursing

Kurskod: VAE209
Giltig från: HT18
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Omvårdnad/omvårdnadsvetenskap
Huvudområde(n): Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad,
Successiv fördjupning: G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2018-01-22

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig fördjupade kunskaper inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, genom att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och akademiskt skrivande inom en självständigt vald problemställning. Vidare syftar kursen till att studenten ska fördjupa sin förmåga att kritiskt granska, bedöma och använda relevanta källor, samt kunna diskutera resultat och reflektera över dess tillämpning. 

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. formulera problemområde, vetenskaplig/a frågeställning/ar och syfte inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad  
2. med vetenskapligt förhållningssätt söka, motivera och använda aktuell vetenskaplig litteratur som är relevant för problemområdet  
3. reflektera över val av vårdvetenskapliga teorier/perspektiv och forskning i relation till problemområdet  
4. planera och med lämplig design och vetenskaplig metod samla in och analysera data  
5. presentera analys och resultat i relation till vårdvetenskaplig teori och aktuellt kunskapsläge inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
6. tillämpa ett akademiskt skrivande och vedertagna krav på formalia samt god språkhantering 
7. redogöra för och tillämpa forskningsetiska principer 
8. kritiskt granska och värdera självständiga arbeten samt muntligt argumentera för sina val och ställningstaganden i det egna arbetet 

Innehåll

Kursen ger en fördjupning inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad i planering och genomförande av självständigt examensarbete. Under handledning fördjupas kunskap i vetenskaplig metod, vetenskapligt skrivande samt forskningsetiska principer. Vid slutseminarium genomförs opponent – och respondentskap.

Undervisning

Undervisningen bedrivs genom en kombination av individuella, par och gruppbaserade studier både på campus och med stöd av webbaserade aktiviteter. Undervisningsformerna syftar till att studenten ska fördjupa sin förmåga till självständigt aktivt kunskapssökande med vetenskapligt förhållningssätt och akademiskt skrivande.  Genom diskussion, argumentation och kritisk analys av vetenskapligt baserad kunskap enskilt, i par och i handledningsgrupp fördjupa förmåga till reflektion och samarbete. 

Särskild behörighet

Samtliga vårdvetenskapliga kurser i år 1 och kurs Vårdprocess, dokumentation och kulturell kompetens 7,5 hp, enligt sjuksköterskeprogram med start ht 2016. Särskild behörighet till kursen gäller också motsvarande kurser till en omfattning av 60 hp vårdvetenskap varav 15 hp vetenskaplig metod eller liknande. 

Examination

UPS1, Examensarbete, 15 hp. Skriftligt examensarbete, muntligt och skriftligt opponentskap samt muntligt respondentskap avseende lärandemål 1-8, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG) 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Kursen innehåller inga miljöinslag, men studenten informeras om högskolans miljömål utifrån begreppet hållbar utveckling.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Ersätter VAE027.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT18

Beslutsdatum: 2018-06-19

Senaste uppdatering: 2018-06-19

Böcker

Polit, Denise F.; Beck, Cheryl Tatano;

Nursing research : generating and assessing evidence for nursing practice

ISBN: 9781605477084 (hardback) LIBRIS-ID: 12094617

xiv, 802 s.

Friberg, Febe;

Dags för uppsats - Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten

ISBN: 978-91-44-11579-5 LIBRIS-ID: 20848022

192 sidor

Henricson, Maria;

Vetenskaplig teori och metod : från idé till examination inom omvårdnad

ISBN: 978-91-44-11328-9 LIBRIS-ID: 20848026

510 sidor

Kompendier

Att skriva vetenskapligt. Riktlinjer för examens/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå