Kursplan - Vektoralgebra, grundkurs 7.5 hp

Basic Vector Algebra

Kurskod: MAA140
Giltig från: HT14 HT16 HT18
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Matematik
Huvudområde(n): Matematik/Tillämpad matematik,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2014-01-31
Förändringsdatum: 2017-12-12

Syfte

Syftet med kursen är att introducera den grundläggande teorin för linjära ekvationssystem, vektoralgebra och matriser, och visa hur denna kan användas som ett analysverktyg i tillämpningar. Syftet är även att ge en grund för fortsatta studier i ämnet matematik och tillämpningar därav inom naturvetenskap, teknik och ekonomi.
 

Lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas en student kunna

- genom Gausselimination finna lösningsmängderna till linjära ekvationssystem
- tillämpa och grafiskt illustrera räknelagarna för geometriska vektorer, samt utifrån begreppen linjärt beroende/oberoende, bas, koordinater och basbyten kunna analysera och jämföra vektorer med varandra
- på både parameterform och parameterfri form formulera, och geometriskt beskriva, ekvationer för räta linjer och plan i rummet
- tillämpa skalär- och vektorprodukterna för beräkning av vinklar, längder/avstånd, areor och volymer i geometriska tillämpningar som kan illustreras av vektorer
- redogöra för och geometriskt illustrera de grundläggande egenskaperna hos komplexa tal, kunna utföra aritmetiska operationer med komplexa tal, kunna göra omskrivningar mellan rektangulär form och polär form, kunna lösa binomiska ekvationer
- tillämpa och redogöra för de matrisalgebraiska räkneoperationerna och räknelagarna, kunna avgöra inverterbarhet hos en kvadratisk matris, kunna bestämma inverser och kunna lösa affina matrisekvationer
- tillämpa räknelagarna för determinanter och då speciellt produktregeln och utveckling efter rad eller kolonn
- tillämpa det som för kvadratiska matriser benämns huvudsatsen, och som i olika ekvivalenta ordalag uttrycker att determinanten för en kvadratisk matris är skild från noll om och endast om inversen till matrisen existerar
- bestämma egenvärden och egenvektorer till matriser av ordning två, och kunna avgöra om en kolonnmatris är en egenvektor till en matris av ordning n och i så fall även kunna fastställa motsvarande egenvärde

Innehåll

- Linjära ekvationssystem: Gausselimination, typer av lösningsmängd
- Geometri i planet och i rummet: riktade sträckor, vektorer, linjärt beroende/oberoende, baser, dimension, koordinater, basbyten, koordinatsystem, linjer och plan
- Skalärprodukt: ortogonal projektion, ON-bas, geometriska tillämpningar som bestämning av spegelpunkter, avstånd och vinklar
- Vektorprodukt: HON-bas, geometriska tillämpningar
- Komplexa tal. aritmetiska operationer,, rektangulär form, polär form, binomiska ekvationer
- Matriser: typer av matriser, räkneoperationer, räknelagar, inverser, affina matrisekvationer, koefficientmatriser
- Determinanter: produktregeln, determinanter av transponat och inverser, räknelagar för determinanter, utveckling efter rad eller kolonn
- Egenvärdesproblem: egenvärde, egenvektor, karakteristiskt polynom
 

Undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar och/eller lektioner.
 

Särskild behörighet

Matematik D (områdesbehörighet 9 med förändring) eller Matematik 4 (områdesbehörighet A9 med förändring) eller Matematik grundkurs, 7,5 hp varav 3,5 hp ska vara avklarade innan kursstart eller Preparandkurs i matematik, 3 hp eller motsvarande.

Examination

Skriftlig och/eller muntlig tentamen (TEN1), 2,5 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5
Skriftlig och/eller muntlig tentamen (TEN2), 5,0 högskolepoäng, betyg 3, 4 eller 5
 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Ges något av betygen 5, 4, 3

Miljöaspekter

Ingen specifik miljöaspekt behandlas i kursen.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: HT18

Beslutsdatum: 2018-08-08

Senaste uppdatering: 2018-08-14

Böcker

Gavel, Hillevi;

Grundläggande linjär algebra

ISBN: 978-91-44-07605-8 (inb.) LIBRIS-ID: 12242337

400 s.