Kursplan - Engelska 2, Språkvetenskap 2 7.5 hp

English 2, Linguistics 2

Kurskod: ENA204
Giltig från: HT13 VT19
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde(n): Engelska,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2017-12-12

Syfte

Kursen syftar till att ge ett historiskt perspektiv på språk. Kursen ger även en breddning och fördjupning i språkvetenskap.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna
- definiera och tillämpa nyckelbegrepp som rör studiet av mänskligt språk med fokus på engelska
- beskriva och diskutera centrala språkvetenskapliga teorier

Innehåll

Del 4: Språkvetenskap 2, 7,5 hp

-Introduktion till ett brett spektrum av språkvetenskapliga områden, med fokus på det engelska språket

Undervisning

Kursen skapar förutsättningar för såväl explicit som implicit lärande. Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner, handledning och hemuppgifter, med betydande IKT-inslag. Aktivt deltagande i alla schemalagda moment är obligatoriskt.

Särskild behörighet

Engelska 1, 30 hp (minst 22,5 hp vid kursstart) eller motsvarande.

Examination

OBN1, Obligatorisk närvaro, 0,5 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
ÖVN1, Övning, 0,5 hp, onlinetester, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM2, Seminarium, 1 hp, muntlig presentation, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
INL2, Inlämningsuppgift, 1,5 hp, skriftliga inlämningsuppgifter, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
TEN2, Salstentamen, 2 hp, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
TEN3, Salstentamen, 2 hp, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För godkänt betyg krävs att uppgifterna är genomförda på engelska med en hög grad av språkriktighet och en god stilnivå.
För VG på kursen krävs VG på minst 5 hp.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter beaktas vid val av texter.

Kurslitteraturen är ej än publicerad.