Kursplan - Engelska 2, Litteratur 2 7.5 hp

English 2, Literature 2

Kurskod: ENA203
Giltig från: HT13 VT19
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde(n): Engelska,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2017-12-12

Syfte

Kursen syftar till att ge ett historiskt perspektiv på engelsk och amerikansk litteratur, och en breddning och fördjupning i litteraturvetenskap.

Lärandemål

- beskriva centrala epoker och genrer i engelskspråkig litteratur
- tillämpa kunskaper om litterära och historiska perioder och deras utmärkande drag på läsning och analys av enskilda litterära verk
- använda vetenskapliga källor och relevant metod för att stödja tolkningar av litterära verk i tal och skrift

Innehåll

- Översikt av engelsk och amerikansk litteraturhistoria
- Litterära genrer
- Introduktion till litteraturvetenskaplig metod

Undervisning

Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner, handledning och hemuppgifter, med betydande IKT-inslag. Kursen skapar förutsättningar för såväl explicit som implicit lärande. Aktivt deltagande i alla schemalagda moment är obligatoriskt.

Särskild behörighet

Engelska 1, 30 hp (minst 22,5 hp vid kursstart) eller motsvarande.

Examination

OBN1, Obligatorisk närvaro, 1 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
ÖVN1, Övning, 1 hp, onlinetest, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G). 
SEM2, Seminarium, 1 hp, muntlig presentation, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
INL2, Inlämningsuppgift, 1,5 hp, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
TEN1, Salstentamen, 3 hp, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För godkänt betyg krävs att uppgifterna är genomförda på engelska med en hög grad av språkriktighet och en god stilnivå.
För VG på kursen krävs VG på minst 4 hp.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter beaktas vid val av texter.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2019-01-17

Senaste uppdatering: 2019-02-27

Böcker

Brontë, Charlotte; Dunn, Richard J.;

Jane Eyre : an authoritative text, contexts, criticism

ISBN: 0-393-97542-8 (pbk.) LIBRIS-ID: 4885732

ix, 534 p.

Denna utgåva rekommenderas

Temperley, Howard; Bigsby, C. W. E;

A new introduction to American studies

ISBN: 978-0-582-89437-2 LIBRIS-ID: 10221748

413 s.

Shakespeare, William;

The Tempest

Denna utgåva gäller

Wilde, Oscar;

The importance of being earnest

ISBN: 0486264785 LIBRIS-ID: 10855573

viii, 54 p.

Valfri utgåva

Mays, Kelly J.;

The Norton introduction to literature

ISBN: 9780393938920 LIBRIS-ID: 19282376

1996, 47 s.

The Norton Introduction to Literature shorter 12th edition with 2016 MLA Update can also be used.

Graff, Gerald; Birkenstein, Cathy;

"They say / I say" : the moves that matter in academic writing

ISBN: 978-0-393-61743-6 LIBRIS-ID: 20392418

xxvi, 323 pages

Please note: earlier editions can also be used.

Poplawski, Paul;

English literature in context

ISBN: 1-316-50663-0 LIBRIS-ID: 20141012

xx, 735 pages

From Anglos-Saxon runes to postcolonial rap. The first edition can also be used.

Kompendier

Ett litteraturkompendium finns på kursplatsen i Canvas.