Kursplan - Engelska 2 Språk i sammanhang 15.0 hp

English 2 Language in Context

Kurskod: ENA202
Giltig från: HT13 VT19
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Engelska
Huvudområde(n): Engelska,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: UKK
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2017-12-12

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kommunikativa kompetens i talad och skriven akademisk engelska. Vidare syftar kursen till att ge ett historiskt perspektiv på språk, samhälle och kultur.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska studenten kunna

- redogöra för de viktigaste sociokulturella inslagen i amerikansk och brittisk historia samt relatera dessa till nutida språk och kultur
- analysera och producera akademiska texter på engelska i tal och skrift
- tillämpa strategier för informationssökning och källhantering

Innehåll

- Brittisk och amerikansk historia
- Kommunikativa kompetenser i ett akademiskt sammanhang
- Informationssökning och källhantering

Undervisning

Kursen skapar förutsättningar för såväl explicit som implicit lärande. Undervisningen på kursen sker i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner, handledning och hemuppgifter, med betydande IKT-inslag. Aktivt deltagande i alla schemalagda moment är obligatoriskt.

Särskild behörighet

Engelska 1, 30 hp (minst 22,5 hp vid kursstart) eller motsvarande.

Examination

OBN1, Obligatorisk närvaro, 1 hp, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).  
ÖVN1, Övning, 2 hp, webbaserat test historia, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
ÖVN2, Övning, 1,5 hp, webbaserat test läsförståelse, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
ÖVN3, Övning, 1,5 hp, webbaserat test ordkunskap, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G).
SEM2, Seminarium, 1 hp, muntlig presentation, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
INL2, Inlämningsuppgift, 4,5 hp, skriftliga inlämningsuppgifter, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
TEN2, Salstentamen, 3,5 hp, betyg Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För godkänt betyg krävs att uppgifterna är genomförda på engelska med en hög grad av språkriktighet och en god stilnivå.
För VG på kursen krävs VG på minst 4,5 hp. 

 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Miljöaspekter beaktas vid val av texter.

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med Engelska 2 Språk i arbetslivet.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2018-12-18

Senaste uppdatering: 2019-01-10

Böcker

Temperley, Howard; Bigsby, C. W. E;

A new introduction to American studies

ISBN: 978-0-582-89437-2 LIBRIS-ID: 10221748

413 s.

Graff, ; Birkenstein, ;

"They Say / I Say": The Moves That Matter in Academic Writing, with 2016 MLA Update.

Earlier editions can also be used

Poplawski, Paul;

English literature in context

ISBN: 1-316-50663-0 LIBRIS-ID: 20141012

xx, 735 pages

Earlier editions can also be used.

Kompendier

Molander Danielsson, Karin and Paul Morris, ;

The History compendium

Övrigt

Both editions of the British history book (edited by Poplawski) can be used on the course though the later 2nd edition (2017) is preferred.