Kursplan - Design av feltoleranta system 7.5 hp

Design of fault tolerant systems

Kurskod: FLA432
Giltig från: HT18
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Ämnesgrupp: Farkostteknik
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: A1F (Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2018-02-01

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter inom design och verifiering av feltoleranta system. Kunskaperna är av sådan karaktär att studenterna ska kunna överföra teorier från en säkerhetskritisk domän till en annan. Kursen syftar även till att ge studenterna analysmetoder för att kunna bedöma och argumentera för när tillförlitlighetskrav är uppnådda.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
 
1. realisera existerande tekniker för felsäkra konstruktioner
2. jämföra olika feltoleranskoncepts förmågor att förmildra feleffekter
3. argumentera för redundanskoncept i feltoleranta arkitekturer
4. implementera säkerhetskrav och utvärdera hur dessa omhändertas och verifieras, samt
5. bedöma när tillförlitlighetskraven är uppnådda

Innehåll

Kursen går igenom och strukturerar olika typer av fel och möjliga felkällor (teknik, människa och miljö). Olika typer av fel hanteras med olika feltoleransmekanismer, vilka diskuteras för system, hård- och programvarukomponenter. Detta ger en gedigen bas för att förstå hur man kan designa säkerhetskritiska system. Vidare genomlyser kursen hur tillräckligt hög tillförlitlighet kan uppnås genom att laborera kring redundansarkitekturer och skräddarsydda feltoleransmekanismer.

Undervisning

Föreläsningar och övningar.

Särskild behörighet

Minst 180 hp varav ingår minst 30 hp datavetenskap och /eller elektronik och/eller flygteknik samt 7,5 hp Robust elektronik för rymd- och flygtillämpningar och 3,5 hp Säkerhetskritiska system. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. I de fall kursen ges på engelska görs undantag från kravet på Svenska B/Svenska 3.

Examination

Övning (OVN1), övningar där tekniker för felsäkra konstruktioner realiseras och jämförs med avseende på deras förmågor att förmildra feleffekter, 2 hp, examinerar lärandemål 1-2, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Övning (OVN2), en övning i argumentation för redundanskoncept samt implementering, utvärdering och bedömning av säkerhetskritiska krav, 2 hp, examinerar lärandemål 3-5, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)
Salstentamen (TEN1), 3,5 hp, examinerar lärandemål 2-5, betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Med beröm godkänd (5), icke utan beröm godkänd (4), godkänd (3), underkänd

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen kan även räknas till ämnesområdet Elektronik.

Kursen kan räknas till teknikområdet tillförlitliga system.

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT19

Beslutsdatum: 2019-03-07

Senaste uppdatering: 2019-03-07

Böcker

Dubrova, Elena;

Fault-tolerant design

ISBN: 9781461421122 LIBRIS-ID: 16408905

xv, 185 p.

Övrigt

Övrig kurslitteratur består av vetenskapliga artiklar, rapporter och standarder som presenteras på vald lärplattform.