Kursplan - Datakommunikation för inbyggda system 1 7.5 hp

Data communication for embedded systems 1

Kurskod: DVA243
Giltig från: HT17 HT18
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Informatik/data- och systemvetenskap
Huvudområde(n): Datavetenskap,
Successiv fördjupning: G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav),
Akademi: IDT
Fastställandedatum: 2017-01-31
Förändringsdatum: 2018-02-01

Syfte

Kursen skall ge teoretiska och praktiska kunskaper i datakommunikation och nätverk för inbyggda system. 
Kursen skall ge sådan kunskap att man ska kunna förstå och tillämpa användningen av olika datakommunikationsprotokoll i distribuerade inbyggda system. 

 

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

1. förstå och tillämpa principer för datakommunikation för inbyggda system
2. beskriva och förstå olika teknologier för att realisera kommunikation i inbyggda system
3. beskriva och förstå hur realtidskrav från tillämpningar påverkar kommunikationslösningarna
4. förstå och tillämpa hur distribuerade inbyggda system realiseras med datakommunikation
5. beskriva och förstå funktionen och prestandan hos de vanligaste fältbussarna som används för kommunikation i inbyggda system
6. påvisa förståelse för hur prestanda utvärderas för olika kommunikationslösningar, samt tillämpa de vanligaste prestandamåtten
7. beskriva hur miljöns krav påverkar kommunikationslösningarna 

Innehåll

- Kommunikationsprotokoll för inbyggda system
- Bussnätoch fältbussar
- Realtidskrav på kommunikation
- Distribuerade tillämpningar
- Tillämpningarnas påverkan på kravbilden
- Orientering om säkerhetskritiska system
- Orientering om utvärdering av prestanda

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar, grupparbete, praktiskt laborationsarbete i samband med inlämningsuppgifter samt hemtentamen där studenten får i uppgift att rätta sin egen salstentamen med hjälp av ett lösningsförslag från examinator.
 

Särskild behörighet

Datakommunikation i nätverk I 7,5 hp och Programmering 7,5 hp eller motsvarande. 

Examination

Inlämningsuppgift (INL1), 3,5 hp, (examinerar lärandemål 1, 3, 4 och 6, betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G) 
Salstentamen (TEN1), 3,5 hp, (examinerar lärandemål 1-7), betyg Underkänd (U), 3, 4 eller 5
Hemtentamen (HEM1), 0,5 hp, (examinerar lärandemål 1-7), betyg Underkänd (U) eller Godkänd (G)
 

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

TK

Övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter

Kursen överlappar helt med DVA221 Datakommunikation för inbyggda system, DVA235 Datakommunikation för inbyggda system 1 samt DVA237 Datakommunikation för inbyggda system 1. Kursen överlappar med 1 hp mot kurserna DVA218 Datakommunikation och CDT207 Datakommunikation. 

Kurslitteraturen är preliminär till 3 veckor innan kursstart. Kurslitteratur kan vara giltigt över flera terminer.

Giltig från: VT18

Beslutsdatum: 2018-02-23

Senaste uppdatering: 2018-02-26

Referenslitteratur

Kopetz, Hermann;

Real-time Systems : Design Principles for Distributed Embedded Applications

ISBN: 978-1-4419-8236-0 LIBRIS-ID: 12192796

xviii, 376 p.

eBok: ISBN-nr: 978-1-4419-8237-7 Mjuk pärm: ISBN-nr: 978-1-4614-2866-4 Boken är rekommenderad, men ej obligatorisk.