Kursplan - Demens och psykisk ohälsa hos äldre 7.5 hp

Dementia and Mental Disorders in Elderly

Kurskod: BMA015
Giltig från: VT14 VT19
Utbildningsnivå: Grundnivå
Ämnesgrupp: Medicin
Huvudområde(n): ,
Successiv fördjupning: G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav),
Akademi: HVV
Fastställandedatum: 2013-02-01
Förändringsdatum: 2018-01-30

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig grundläggande kunskaper om hur olika demenstillstånd och psykisk ohälsa drabbar hjärnan, hur de påverkar personligheten och det dagliga livet samt grundläggande kunskap om utredning och behandling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

1 redogöra för den naturliga åldrandeprocessen
2 redogöra för symtom, utredning, vård och behandling vid demens och psykisk ohälsa hos äldre
3 uppmärksamma och ha kännedom om effekter och bieffekter av läkemedel vid demenssjukdom och psykisk ohälsa
4 reflektera över medicinsk forskning om demens och psykisk ohälsa hos äldre och den behandling som förespråkas
5 identifiera och motivera förebyggande och rehabiliterande åtgärder vid demens och psykisk ohälsa hos äldre
6 planera, genomföra och utvärdera de insatser som behövs för att arbeta hälsofrämjande och förebygga psykisk ohälsa och sjukdomskomplikationer vid demens

Innehåll

Den naturliga åldrandeprocessen
Symtom, utredning, vård och behandling vid vanligt förekommande demenssjukdomar och psykisk ohälsa hos äldre såsom:
- Primärdegenerativa demenssjukdomar, t.ex. Alzheimers sjukdom, frontallobsdemens, Lewy body demens
- Vaskulära demenser
- Sekundära demenstillstånd
- Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD)
- Depression
- Delirium/konfusion
- Ångestproblematik
- Psykoser
- Suicid
- Sömnstörningar
Farmakologiska aspekter vid demens och psykisk ohälsa hos äldre
Aktuell medicinsk forskning
Förebyggande och rehabiliterande åtgärder vid demens och psykisk ohälsa hos äldre
Teamarbete vid planering av insatser vid demens och psykisk ohälsa hos äldre

Undervisning

Undervisningen bedrivs genom föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Undervisningsformerna syftar till att de studerande ska träna aktivt kunskapssökande, samarbete, diskussion, argumentation och kritisk reflektion enskilt och i grupp.

Särskild behörighet

Grundläggande behörighet

Examination

INL1, Inlämningsuppgift, 4 hp, individuell inlämningsuppgift avseende lärandemål 4-6. Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).
SEM3, Seminarium, 1,5 hp, aktivt deltagande i kursens alla seminarier samt genomförda studieuppgifter inför dessa, avseende lärandemål 4-6. Betyg Godkänd (G).
TEN2, Tentamen, 2 hp, individuell skriftlig tentamen avseende lärandemål 1-3. Betyg Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG).

För betyget Väl godkänd på kursen krävs VG på INL1 och TEN2. För närmare anvisningar se studiehandledning.

En student som har ett intyg från MDH avseende sin funktionsnedsättning har möjlighet att anmäla önskemål om anpassning vid salstentamina eller annan examinationsform i enlighet med Regler och anvisningar för examination på grundnivå och avancerad nivå vid Mälardalens högskola (2016/0601). Det är examinator som, utifrån det intyg som utfärdats, beslutar om eventuell anpassning och i så fall vilken anpassning som ska gälla.

Misstankar om vilseledande vid examination (fusk) anmäls, enligt högskoleförordningen, till högskolans rektor och prövas av högskolans disciplinnämnd. Om disciplinnämnden anser att en student gjort sig skyldig till en disciplinförseelse fattar nämnden beslut om en disciplinär åtgärd, vilket är varning eller avstängning.

Regler och anvisningar för examination

Betyg

Tregradig skala

Miljöaspekter

Kursen innehåller miljöinslag. I kursen beaktas samspelet mellan människan och hennes yttre och inre miljö.

Kurslitteraturen är ej än publicerad.